Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шматковська Т.О., Оліферчук К.С. До проблематики формування та оцінювання фінансово-економічної безпеки в системі управління підприємством

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено роль оцінювання фінансової безпеки підприємства у загальній системі управління підприємством. Проведено аналіз існуючого бачення щодо трактування змісту поняття «фінансово-економічна безпека підприємства». Узагальнено індикатори, які повинні визначатися при оцінюванні фінансової безпеки підприємства, що дозволить здійснювати ефективну діяльність в мінливих умовах нестабільного зовнішнього середовища.

Ключові слова: фінансово-економічна безпека підприємства, показники фінансової стабільності, система управління, індикаторний підхід, ресурсно-функціональний підхід оцінювання фінансової безпеки.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована роль оценивания финансовой безопасности предприятия в общей системе управления предприятием. Проведен анализ существующего видения трактовки содержания понятия «финансово-экономическая безопасность предприятия». Обобщены индикаторы, которые должны определяться при оценке финансовой безопасности предприятия, что позволит осуществлять эффективную деятельность в меняющихся условиях нестабильной внешней среды.

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность предприятия, показатели финансовой стабильности, система управления, индикаторный подход, ресурсно-функциональный подход оценивания финансовой безопасности.

ANNOTATION
In the article, the role of evaluation of company’s financial security in the overall system management is studied. Analysis of the current vision of the interpretation of the content of «financial and economic security» is conducted. Overview of indicators that should be defined when assessing financial security, which will allow efficient operation in an unstable changing environment, is provided.

Keywords: financial and economic security; indicators of financial stability; system management; indicator approach; resource and functional approach to financial security evaluation.

Завантажити статтю (pdf)