Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мєшкова Н.Л. Оцінка ділової активності підприємства на мікрорівні

АНОТАЦІЯ
У роботі обґрунтовано, що для оцінки стану ділової активності на макрорівні доречно застосовувати коефіцієнт стійкості економічного зростання. Також для забезпечення ділової активності підприємства пропонується застосовувати для оцінки такі показники, як коефіцієнти оборотності окремих елементів активів і коефіцієнти оборотності окремих елементів пасивів підприємства, а також показники тривалості обороту. Розглянуто оцінка ділової активності на кількісному рівні – оптимальне співвідношення між темпом зростання прибутку, доходу та активів, яке має назву «золоте правило економіки підприємства», що надає можливість проаналізувати конкурентні переваги підприємства для стимулювання ділової активності.

Ключові слова: ділова активність, промислове підприємство, оцінка ділової активності, показники оборотності, темпові показники.

АННОТАЦИЯ
В работе обосновано, что для оценки состояния деловой активности на макроуровне уместно применять коэффициент стойкости экономического роста. Также для обеспечения деловой активности предприятия предлагается применять для оценки такие показатели, как коэффициенты оборотности отдельных элементов активов и коэффициенты оборотности отдельных элементов пассивов предприятия, а также показатели длительности оборота. Рассмотрена оценка деловой активности на количественном уровне – оптимальное соотношение между темпом роста прибыли, дохода и активов, которое называется «золотое правило экономики предприятия», которое предоставляет возможность проанализировать конкурентные преимущества предприятия для стимулирования деловой активности.

Ключевые слова: деловая активность, промышленное предприятие, оценка деловой активности, показатели оборачиваемости, темповые показатели.

ANNOTATION
The paper grounded that for the estimation of the state of business activity on a macrolevel, it is appropriate to apply the coefficient of firmness of the economy growth. Also for providing business activity of enterprise, it is suggested to apply for estimation such indexes as coefficients of circulating of separate elements of assets and coefficients of circulating of separate elements of passive voices of enterprise, and also indexes of duration of turn. The estimation of business activity is considered at quantitative level as an optimum correlation of the rate of growth of income, profit and assets, which is named «golden rule of economy of enterprise», which gives possibility to analyse the competitive edges of enterprise for stimulation of business activity.

Keywords: business activity, industrial enterprise, estimation of business activity, turnover indices, growth indices.

Завантажити статтю (pdf)