Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кучер Л.Ю. Управління проектами ефективного розвитку нутріївницьких підприємств

АНОТАЦІЯ
Розроблено концептуальну модель управління проектами ефективного розвитку нутріївницьких підприємств. В основу цієї моделі пропонуємо покласти ідеї щодо орієнтації усіх рішень на інтенсифікацію виробничого процесу на інноваційній основі та зміщення акцентів у напрямі стратегічного управління. Проведено експертну оцінку прибутковості інвестиційного проекту створення модульної нутріївницької ферми на 1000 самок основного стада на підставі сучасних вартісних параметрів, що сформувалися у підприємствах. Результати модельних розрахунків показали можливість організації ефективного нутріївницького бізнесу шляхом реалізації інвестиційно-інноваційних проектів у цій галузі.

Ключові слова: управління проектами, ефективний розвиток, нутріївницькі підприємства, інвестиційний проект, прибутковість.

АННОТАЦИЯ
Разработана концептуальная модель управления проектами эффективного развития нутриеводческих предприятий. В основу этой модели предлагаем положить идеи относительно ориентации всех решений на интенсификацию производственного процесса на инновационной основе и смещение акцентов в направлении стратегического управления. Проведена экспертная оценка прибыльности инвестиционного проекта создания модульной нутриеводческой фермы на 1000 самок основного стада на основании современных стоимостных параметров, сформировавшихся на предприятиях. Результаты модельных расчетов показали возможность организации эффективного нутриеводческого бизнеса путем реализации инвестиционно-инновационных проектов в этой области.

Ключевые слова: управление проектами, эффективное развитие, нутриеводческие предприятия, инвестиционный проект, прибыльность.

ANNOTATION
The conceptual model of project management of effective development of nutria enterprises was developed. It is based on the ideas of the orientation of all decisions on intensification of the production process on the innovative basis and shift towards strategic management. An expert estimation of the profitability of investment project of modular nutria farm in 1000 main herd females on the basis of current cost parameters, formed in enterprises, are conducted. The results of model calculations showed the possibility of organization of effective nutria business through the implementation of investment and innovation projects in this sector.

Keywords: project management, effective development, nutria enterprise, investment project, profitability.

Завантажити статтю (pdf)