Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Дідух О.В., Задерецька Р.І., Кривецький І.О. фінансове забезпечення здійснення виробничої реструктуризації машинобудівних підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті визначено проблеми машинобудівних підприємств, серед яких: посилення конкуренції, стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, зростання виробничих витрат, фізичне та моральне зношення устаткування, зниження рівня кваліфікації працівників. Їх вирішення, зумовлені сучасними вимогами кардинальних змін, запропоновано здійснювати за допомогою виробничої реструктуризації як дієвого виду перетворень на підприємствах. Обгрунтовано необхідність фінансового забезпечення здійснення виробничої реструктуризації. Запропоновано такі види фінансового забезпечення, як внутрішні можливості підприємства (за допомогою використання аутсорсингу) та зовнішні залучені кошти (у фінансовій та нефінансовій формах). Досліджено результати впливу використання аутсорсингу на фінансово-економічні показники машинобудівних підприємств. Виділено особливості використання залучених фінансових ресурсів для здійснення виробничої реструктуризації.

Ключові слова: виробнича реструктуризація, фінансове забезпечення, фінансування, аутсорсинг, власні фінансові ресурси, залучені фінансові ресурси.

АННОТАЦИЯ
В статье определены проблемы машиностроительных предприятий, среди которых: усиление конкуренции, стремительное развитие научно-технического прогресса, роста производственных расходов, физический и моральный износ оборудования, снижение уровня квалификации работников. Их решения, обусловленные современными требованиями кардинальных изменений, предложено осуществлять с помощью производственной реструктуризации как действенного вида преобразований на предприятиях. Обоснована необходимость финансового обеспечения осуществления производственной реструктуризации. Предложены следующие виды финансового обеспечения: внутренние возможности предприятия (посредством использования аутсорсинга) и внешние привлеченные средства (в финансовой и нефинансовой формах). Исследованы результаты влияния использования аутсорсинга на финансово-экономические показатели машиностроительных предприятий. Выделены особенности использования привлеченных финансовых ресурсов для осуществления производственной реструктуризации.

Ключевые слова: производственная реструктуризация, финансовое обеспечение, финансирование, аутсорсинг, собственные финансовые ресурсы, привлеченные финансовые ресурсы.

ANNOTATION
The problems of machine-building enterprises such as increased competition, rapid development of science and technology, increase of production costs, physical and moral wear of equipment and reducing skills are defined in the article. Their solution due to modern demands of fundamental changes is proposed to carry out by using industrial restructuring as an effective change in the type of machine-building enterprises. The needs to financial ensure the implementation of the providing of production restructuring of enterprises are developed. Are proposed the following types of financial providing such as the internal capabilities of the enterprise (through outsourcing) and external borrowings (financial and non-financial forms). The effects of outsourcing on financial and economic performance of machine-building enterprises are investigated. Identified the features of the use of borrowed resources for production restructuring.

Keywords: production restructuring, financial security, financing, outsourcing, own financial resources, involved financial resources.

Завантажити статтю (pdf)