Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Докуніна К.І. Методичне забезпечення оцінки ефективності реалізації програм енергозбереження на підприємствах ЖКГ в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано та систематизовано наявне методичне забезпечення оцінки ефективності реалізації програм енергозбереження. Встановлено, що вчені пропонують використовувати різні методичні підходи та відповідні системи оціночних показників, останні з яких здебільшого є результуючими. На основі розрахунку інтегрального показника оцінено ефективність реалізації програм енергозбереження на підприємствах ЖКГ та доведено недосконалість наявних підходів до оцінки ефективності реалізації програм енергозбереження. Визначено, що перспективним напрямком удосконалення наявного методичного забезпечення оцінки ефективності реалізації програм енергозбереження на підприємствах ЖКГ є здійснення її на окремих стадіях формування, реалізації та оцінювання результатів програм енергозбереження на підприємствах цієї сфери.

Ключові слова: енергозбереження, програми енергозбереження, методичне забезпечення, інтегральний показник, підприємства ЖКГ.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано и систематизировано существующее методическое обеспечение оценки эффективности реализации программ энергосбережения. Установлено, что ученые предлагают использовать различные методические подходы и соответствующие системы оценочных показателей, последние из которых преимущественно являются результирующими. На основе расчета интегрального показателя оценена эффективность реализации программ энергосбережения на предприятиях ЖКХ и доказано несовершенство существующих подходов к оценке эффективности реализации программ энергосбережения. Определено, что перспективным направлением совершенствования существующего методического обеспечения оценки эффективности реализации программ энергосбережения на предприятиях ЖКХ является осуществление ее на отдельных стадиях формирования, реализации и оценки результатов программ энергосбережения на предприятиях этой сферы.

Ключевые слова: энергосбережение, программы энергосбережения, методическое обеспечение, интегральный показатель, предприятия ЖКХ.

ANNOTATION
The purpose of the article is the analysis and systematization of the existing methodical support of an assessment of efficiency of implementation of energy efficiency programs. It is set that scientists suggest using different methodical approaches and relevant systems of evaluation indexes, the latter of which, predominantly, are resultants. Based on calculation of an integral index, efficiency of implementation of energy saving programs in housing and communal services is evaluated. Imperfection of the exiting approaches to an assessment of efficiency of implementation of energy efficiency programs is proved. It is determined that the promising trend of improvement of the existing methodological support of implementation of evaluation of the effectiveness of energy efficiency programs in housing and communal services is its implementation on individual stages of the process of formation, implementation and evaluation of results of energy efficiency programs in enterprises of this sector.

Keywords: energy saving, energy efficiency program, methodological support, integral indicator, enterprises of housing and communal services.

Завантажити статтю (pdf)