Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гречан А.П., Колос І.В. Розвиток вищої освіти на засадах ощадливості

АНОТАЦІЯ
У дослідженні обґрунтовано елементи системи розвитку вищої освіти з урахуванням принципів ощадливого виробництва і поєднання інтересів в ланцюжку «бізнес-структура – державні органи – громадські організації – заклади освіти і науки – приватні особи» щодо набуття і вдосконалення професійної компетентності майбутнього фахівця. Запропоновано систему розвитку вищої освіти з використанням концепції ощадливого виробництва. Доведено доцільність запровадження Lean-інструментарію в межах окремого вищого навчального закладу, що забезпечить підвищення ефективності навчального процесу і його діяльності в цілому.

Ключові слова: ощадливе виробництво, інструменти ощадливого виробництва, професійна компетентність, системи розвитку вищої освіти на засадах ощадливості, втрати під час навчання.

АННОТАЦИЯ
В исследовании обоснованы элементы системы развития высшего образования на принципах бережливости и интеграция интересов в цепочке «бизнес-структура – государственные органы – общественные организации – учебные и научные организации – частные лица», направленные на приобретение и совершенствование профессиональных компетентностей будущего специалиста. Предложено систему развития высшего образования с использованием концепции бережливого производства. Доказана целесообразность внедрения Lean-инструментария в практику отдельного высшего учебного заведения, что обеспечит эффективность процесса обучения и его организации.

Ключевые слова: бережливое производство, инструменты бережливого производства, профессиональная компетентность, система развития высшего образования на принципах бережливости, потери при обучении.

ANNOTATION
The research substantiates elements for the system of development of lean higher education and integration of interests in a chain «business – public bodies – public organizations – educational and scientific organizations –individuals», focused on acquisition and perfection of professional competence of future specialist. It offers the system for development of higher education with the use of the concept of lean production. Implementation of lean tools into practice of separate university, which will provide efficiency of educational process and its organization, are defined.

Keywords: lean production, tools of lean production, professional competence, system of development of lean education, loss in learning.

Завантажити статтю (pdf)