Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Андрущенко Н.О. Роль та значення сучасної системи управління змінами як одного з факторів стрімкого розвитку вітчизняних підприємств торгівлі

АНОТАЦІЯ
Сьогодні очевидно, що вітчизняні підприємства повинні час від часу вносити зміни у свою господарську діяльність для підвищення конкурентоспроможності, самозбереження та саморозвитку. Цікавість до стратегічних змін у процесі розвитку підприємства обумовлена швидкими змінами в зовнішньому та внутрішньому середовищі, а також необхідністю синергетичного поєднання стратегічного управління та оперативного виконання поточних робіт. У статті висвітлено напрями трансформації сучасного бізнес-середовища в контексті управління стратегічними змінами на підприємствах торгівлі. На основі формулювання головних аспектів управління змінами оцінено рівень стратегічного управління вітчизняними підприємствами, проаналізовано головні проблеми управління перетвореннями з погляду керівників підприємств.

Ключові слова: зміни, організаційні зміни, стратегічне управління, ринкова вартість, конкурентоспроможність

АННОТАЦИЯ
Сегодня очевидно, что отечественные предприятия должны время от времени вносить изменения в свою хозяйственную деятельность для повышения конкурентоспособности, самосохранения и саморазвития. Интерес к стратегическим изменениям в процессе развития предприятия обусловлен быстрыми изменениями во внешней и внутренней среде, а также необходимостью синергетического сочетания стратегического управления и оперативного выполнения текущих работ. В статье рассмотрены направления трансформации современной бизнес-среды в контексте управления стратегическими изменениями на предприятиях торговли. На основе формулировки главных аспектов управления изменениями оценен уровень стратегического управления отечественными предприятиями, проанализированы главные проблемы управления преобразованиями с точки зрения руководителей предприятий.

Ключевые слова: изменения, организационные изменения, стратегическое управление, рыночная стоимость, конкурентоспособность.

ANNOTATION
Today, it is clear that domestic enterprises should occasionally make changes to their business activities for increase of competiveness, self-preservation and self-development. Interest in strategic change in the development of the company is determined by rapid changes in the external and internal environment and the need for synergistic combination of strategic management and operational implementation of the ongoing work. The article outlines directions of transformation of modern business environment in the context of the management of strategic change in trade. Based on the wording of the main aspects of change management, the author assessed the level of strategic management of domestic enterprises, analyzed the main problems of managing transformations in terms of managers.

Keywords: change, organizational change, strategic management, market value, competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)