Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Крихівська Н.О. Стратегічне управління партнерськими відносинами як інструмент активізації співробітництва

АНОТАЦІЯ
У статті виокремлено основні завдання та принципи стратегічного управління партнерськими відносинами; досліджено основні підходи до формування стратегій управління, запропоновані зарубіжними вченими; розглянуто чотири варіанти стратегій управління партнерськими відносинами в залежності від тривалості стосунків та складності в управлінні ними; запропоновано три моделі управління взаєминами із наведеними позитивними та негативними особливостями кожної, а також підкреслено важливість вибору оптимальної управлінської моделі для досягнення поставлених цілей партнерства та забезпечення успішності результатів співробітництва.

Ключові слова: партнерські відносини, концепція управління, стратегічне управління, конкурентна стратегія, кооперативна стратегія.

АННОТАЦИЯ
В статье выделены основные задачи и принципы стратегического управления партнерскими отношениями; исследованы основные подходы к формированию стратегий управления, предложенные зарубежными учеными; рассмотрено четыре варианта стратегии управления партнерскими отношениями в зависимости от продолжительности отношений и сложности в управлении ими; предложено три модели управления взаимоотношениями с приведенными положительными и отрицательными особенностями каждой, а также подчеркнута важность выбора оптимальной управленческой модели для достижения поставленных целей партнерства и обеспечения успешности результатов сотрудничества.

Ключевые слова: партнерские отношения, концепция управления, стратегическое управление, конкурентная стратегия, кооперативная стратегия.

АNNOTATION
In the article, the basic tasks and principles of strategic management of partnership relations were singled out. The main approaches to the formation of management strategies proposed by the foreign scientists are explored. Four variants of management strategies of partnership relations were examined depending on the duration and the complexity of relationships in management. The author suggests three models of relationship management with their positive and negative features, and stresses the importance of choosing the optimal management model for achieving the goals of partnership and ensuring the success of cooperation results.

Keywords: partnership relations, management concept, strategic management, competitive strategy, cooperative strategy.

Завантажити статтю (pdf)