Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено експлікацію формування економіко-управлінського механізму управління мотивацією персоналу до енергозбереження на засадах фасилітації та рефлексії. Представлено структурність економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження через такі компоненти: “Metodology of facility”, рефлексивне управління, фасилітаційний контур мотивації персоналу до енергозбереження, узагальнено-оптимізаційна модифікація рефлексивного управління мотивацією. На основі інтердисциплінарного підходу запропоновано імперативи фасилітаційно-рефлексійної методології, такі як синергетичний імператив; інтердисциплінарний синтез; імператив рівноцінності, значущості як цілого, так і його частин; імператив доповнюваності Н. Бора.

Ключові слова: механізм, мотивація, енергозбереження, управління, підприємство.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована экспликация формирования экономико-управленческого механизма управления мотивацией персонала к энергосбережению на основе фасилитации и рефлексии. Представлена структурность экономико-управленческого механизма мотивации персонала к энергосбережению через такие компоненты: “Metodology of facility”, рефлексивное управление, фасилитационный контур мотивации персонала к энергосбережению, обобщенно-оптимизационная модификация рефлексивного управления мотивацией. На основе интердисциплинарного подхода предложены императивы фасилитационно-рефлексивной методологии, такие как синергетический императив; интердисциплинарный синтез; императив равноценности, значимости как целого, так и его частей; императив дополнительности Н. Бора.

Ключевые слова: механизм, мотивация, энергосбережение, управление, предприятие.

ANNOTATION
The article explores the explication of the formation of an economic and managerial mechanism for managing motivation of personnel to energy conservation on the basis of facilitation and reflection. The structure of the economic and managerial mechanism of motivation of the personnel for energy saving is presented. It is based on the following components: “Metodology of facility”, reflexive management, the facilitation of personnel motivation for energy saving, generalized-optimization modification of reflexive control of motivation. On the basis of the interdisciplinary approach, the imperatives of the facilitation-reflexive methodology are proposed, namely synergistic imperative; interdisciplinary synthesis; the imperative of equivalence, the significance of the whole, and its parts; imperative complementarity N. Borа.

Key words: mechanism, motivation, energy saving, management, enterprise.

Завантажити статтю (pdf)