Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність дослідження класифікаційних ознак виробничих запасів. Узагальнено відмінності щодо класифікації виробничих запасів за національними нормативними документами та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Визначено основні засади внутрішнього аудиту операцій із виробничими запасами та надано пропозиції щодо підвищення результативності перевірки.

Ключові слова: аудит, виробничі запаси, класифікація, облік, П(С)БО 9.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость исследования классификационных признаков производственных запасов. Обобщены отличия по классификации производственных запасов по национальным нормативным документам и Международным стандартам бухгалтерского учета. Определены основные принципы внутреннего аудита операций с производственными запасами и даны предложения по повышению результативности проверки.

Ключевые слова: аудит, производственные запасы, классификация, учет, П(С)БУ 9.

ANNOTATION
The article substantiates the necessity of studying the classification characteristics of production stocks. The differences in the classification of production stocks according to national normative documents and International Accounting Standards are generalized. The main principles of internal audit of operations with production stocks are determined and suggestions are made to increase the effectiveness of the audit.

Keywords: audit, production stocks, classification, accounting, Ukrainian GAAP № 9.

Завантажити статтю (pdf)