Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У сучасних умовах господарювання відсутні об’єктивні передумови для існування окремої підсистеми бухгалтерського обліку – податкового обліку. Досліджено сучасні проблеми в нарахуванні, обліку та сплаті податків, а також внутрішньогосподарському контролі здійснюваних розрахунків. Досліджено проблеми облікового забезпечення податкових розрахунків, формування звітності та їх оптимізації як із теоретичної, так і з практичної позиції. Обґрунтовано підходи до вдосконалення обліку розрахунків із бюджетом.

Ключові слова: бухгалтерський облік, розрахунки з бюджетом, податки, облікова політика, внутрішньогосподарський контроль.

АННОТАЦИЯ
В современных условиях хозяйствования отсутствуют объективные предпосылки для существования отдельной подсистемы бухгалтерского учета – налогового учета. Исследованы современные проблемы в начислении, учете и уплате налогов, а также внутреннего контроля осуществляемых расчетов. Исследованы проблемы учетного обеспечения налоговых расчетов, формирования отчетности и их оптимизации как с теоретической, так и практической позиции. Обоснованы подходы к совершенствованию учета расчетов с бюджетом.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, расчеты с бюджетом, налоги, учетная политика, внутрихозяйственный контроль.

АNNOTATION
In modern conditions of management there are no objective preconditions for the existence of a separate subsystem of accounting - tax accounting. The modern problems in the calculation, accounting and payment of taxes, as well as the internal control of the calculations are investigated. The problems of accounting of tax calculations, formation of reporting and their optimization from the theoretical and practical positions are investigated. The approaches to improving the calculation of calculations with the budget are substantiated.

Keywords: accounting, calculations with the budget, taxes, accounting policy, internal control.

Завантажити статтю (pdf)