Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Досліджено сутність понять «кредиторська заборгованість» та «платоспроможність». Узагальнено особливості визнання та класифікації кредиторської заборгованості, визначено її значення у формуванні стабільності підприємства. Розкрито теоретичне обґрунтування засад платоспроможності для суб’єктів господарювання. Запропоновано шляхи вдосконалення управління кредиторською заборгованістю та заходи щодо підвищення платоспроможності підприємства.

Ключові слова: фінансові ресурси, кредиторська заборгованість, платоспроможність.

АННОТАЦИЯ
Исследована сущность понятий «кредиторская задолженность» и «платежеспособность». Обобщены особенности признания и классификации кредиторской задолженности, определено ее значение в формировании устойчивости предприятия. Раскрыто теоретическое обоснование принципов платежеспособности для субъектов хозяйствования. Предложены пути совершенствования управления кредиторской задолженностью и меры по повышению платежеспособности предприятия.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, кредиторская задолженность, платежеспособность.

АNNOTATION
The essence of the concept of "accounts payable" and "solvency" is investigated. The peculiarities of recognition and classification of payables are generalized, its importance in shaping the stability of the enterprise is determined. The theoretical substantiation of the solvency principles for the subjects of management is revealed. The ways of improving the management of payables and measures to increase the solvency of the enterprise are offered.

Keywords: financial resources, payables, solvency.

Завантажити статтю (pdf)