Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сутність оцінки інтелектуальної власності (ІВ), яку пропонується трактувати як визначення корисності, яку може отримати власник від її комерціалізації. Розглянуто підходи до її здійснення та методи реалізації різних підходів до оцінки інтелектуальної власності. Окреслено стратегічні, тактичні й операційні цілі, для реалізації яких може проводитися визначення вартості інтелектуальної власності. Звертається увага на можливості гібридних підходів до оцінки, що можуть передбачати комбінування декількох методів під час оцінювання. Здійснено систематизацію підходів та методів оцінки інтелектуальної власності із зазначенням їх переваг та недоліків у застосуванні. Зазначено, що на вибір способу оцінювання впливатиме мета, з якою така оцінка проводиться, та суб’єкт, який її здійснює.

Ключові слова: інтелектуальна власність, оцінка інтелектуальної власності, завдання оцінки ІВ, підходи до оцінки ІВ, методи оцінки ІВ.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована сущность оценки интеллектуальной собственности (ИС), которую предлагается трактовать как определение полезности, которую может получить собственник от ее коммерциализации. Рассмотрены также подходы к ее осуществлению и методы реализации различных подходов к оценке интеллектуальной собственности. Определены стратегические, тактические и операционные цели, для реализации которых может проводиться определение стоимости интеллектуальной собственности. Обращается внимание на возможность использования гибридных подходов к оценке, которые могут предусматривать комбинирование нескольких методов при оценке. Осуществлена систематизация подходов и методов оценки интеллектуальной собственности с указанием их преимуществ и недостатков при использовании. Отмечено, что на выбор способа оценки могут влиять цель, с которой такая оценка проводится, и субъект, который такую оценку осуществляет.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, оценка ИС, цели оценки ИС, подходы к оценке ИС, методы оценки ИС.

АNNOTATION
In the article the essence of the evaluation of intellectual property (IP) is investigated, which is proposed to be interpreted as the definition of utility that the owner can obtain from its commercialization. Approaches and methods to its implementation are examined in the article. The strategic, tactic and operational tasks of the determination of the value of intellectual property are carried out. Attention is drawn to the possibility of using hybrid approaches to valuation, which may involve combining several methods in the assessment. Systematization of approaches and methods for intellectual property valuation is carried out with indication of their advantages and disadvantages. It is noted that the choice of the evaluation method is influenced by the purpose of the evaluation and by the subject who makes such an assessment.

Keywords: intellectual property, intellectual property valuation, objects of IP valuation, IP valuation approaches, methods of IP valuation.

Завантажити статтю (pdf)