Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Стаття містить аналіз еволюційного розвитку малих міст України. Розглянуто основні пріоритетні напрями розвитку, проблемні питання, досвід успішних громад малих міст. Головна ідея розвитку малого міста – запровадження людиноорієнтованої концепції розвитку території та громади. Розвиток основних галузей міста орієнтується на всі цільові групи населення. Результатом дослідження є методика формування стратегічного плану розвитку на прикладі м. Погребище.

Ключові слова: мале місто, територіальна громада, еволюція розвитку, цільові групи населення, стратегічний план розвитку.

АННОТАЦИЯ
Статья содержит анализ эволюционного развития малых городов Украины. Рассмотрены основные приоритетные направления развития, проблемные вопросы, опыт успешных общин малых городов. Главная идея развития малого города – введение человекоориентированной концепции развития территории и общества. Развитие основных отраслей города ориентируется на все целевые группы населения. Результатом исследования является методика формирования стратегического плана развития на примере г. Погребище.

Ключевые слова: малый город, территориальная община, эволюция развития, целевые группы населения, стратегический план развития.

ANNOTATION
The article contains an analysis of evolutionary development of small towns of Ukraine. The author considered the main priority directions of development, problem issues, experience of successful communities of small towns. The main idea of a small town development is the introduction of a human-centered concept of the development of the territory and the community. The development of the main branches of the town is oriented to all target groups of the population. The result of the study is a methodology for the formation of a strategic development plan on the example of Pogrebishche town.

Keywords: small town, territorial community, evolution of development, target groups of population, strategic development plan.

Завантажити статтю (pdf)