Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті причини, що спонукаютькомпанії до передачі управління інформаційними процесами та функціями на обслуговування стороннім організаціям на умовах субпідряду (аутсорсинг), а також загрози, що виникають при цьому. Виконано аналіз ризиків застосування міжнародного аутсорсингу в галузі ІТ-послуг. Встановлено, що ризики аутсорсингу інформаційних технологій існують як на мікроекономічному, так і на мезоекономічних і макроекономічному рівнях. Автором запроповані технічні і адміністративні методи та способи зменшення ризиків, пов'язаних з різними типамизагроз інформаційній безпеці, що виникають при аутсорсингу ІТ-послуг.

Ключові слова: міжнародний аутсоринг, інформаційні технології (ІТ), ризики аутсорсингу,ІТ-аутсорсинг, ІТ-галузь, ІТ-бізнес, міжнародні ІТ-послуги.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены причины, побуждающие компании к передаче управление информационными процессами и функциями обслуживания сторонним организациям на условиях субподряда (аутсорсинг), а также угрозы, возникающие при этом. Выполнен анализ рисков применения международного аутсорсинга в области ИТ-услуг. В статье рассмотрено, что риски аутсорсинга информационных технологий существуют как на микроэкономическом, так и на мезоэкономических и макроэкономическом уровнях. Автором предложены технические и административные методы и способы уменьшения рисков, связанных с различными типами угроз информационной безопасности, возникающие при аутсорсинге ИТ-услуг.

Ключевые слова: международный аутсорсинг, информационные технологии (ИТ), риски аутсорсинга, ИТ-аутсорсинг, ИТ-отрасль, ИТ-бизнес, международные ИТ-услуги.

ANNOTATION
The article outlines the reasons that motivate companies to pass on the management of information processes and functions for servicing outside organizations on subcontracting (outsourcing), as well as the threats that arise during this. An analysis of the risks of using international outsourcing in the field of IT services is being performed. It is considered that the risks of technical information outsourcing exist both on microeconomic and on mesoeconomic and macroeconomic levels. The author proposed technical and administrative methods and methods for reducing the risks associated with various types of information security threats that arise when outsourcing IT services.

Keywords: international outsourcing, information technology (IT), outsourcing risks, IT outsourcing, IT industry, IT business, international IT services.

Завантажити статтю (pdf)