Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Вінська Ю.С., Тафтай А.С. Формування та розвиток трудового потенціалу вітчизняних підприємств

АНОТАЦІЯ
Розкрито теоретичні основи формування та розвитку трудового потенціалу. Розглянуто інтегральну кількісно-якісну характеристику здібностей і можливостей особистості/колективу/суспільства до праці, що включає одночасно ресурсний, факторний та результативний аспекти. Досліджено фактори формування та розвитку трудового потенціалу. Обґрунтовано необхідність формування на підприємствах системи безперервної освіти працівників та створення сучасних систем мотивації і стимулювання праці.

Ключові слова: трудовий потенціал, людський фактор, продуктивність праці, управлінський потенціал, інноваційний розвиток, система управління.

АННОТАЦИЯ
Раскрыты теоретические основы формирования и развития трудового потенциала. Рассмотрены интегральная количественно-качественная характеристики способностей и возможностей личности / коллектива / общества к труду, включая одновременно ресурсный, факторный и результативный аспекты. Исследованы факторы формирования и развития трудового потенциала. Обоснована необходимость формирования на предприятиях системы непрерывного образования работников и создание современных систем мотивации и стимулирования труда.

Ключевые слова: трудовой потенциал, человеческий фактор, производительность труда, управленческий потенциал, инновационное развитие, система управления.

АNNOTATION
The theoretical foundations of formation and development of labor potential are revealed. An integral quantitative and qualitative description of the abilities and capabilities of personality / collective / society to work is considered, which includes simultaneously resource, factorial and effective aspects. The factors of formation and development of labor potential are investigated. The necessity of forming on the enterprises of the system of continuous education of workers and creation of modern systems of motivation and stimulation of labor is substantiated.

Keywords: labor potential, human factor, labor productivity, managerial potential, innovation development, management system.

Завантажити статтю (pdf)