Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Колтунович О. Інноваційно-технологічна модернізація – головний фактор підвищення конкурентоспроможності в умовах поглиблення інтеграційних процесів

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті проблеми фінансування процесів інноваційно-технологічної модернізації в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід та структуру витрат на науково-технічну діяльність в Україні. Вивчено міжнародні рейтинги оцінки рівня інноваційного потенціалу економіки України та її конкурентоспроможності в глобальному фінансово-економічному просторі. За результатами проведеного аналізу запропоновано механізми формування і розвитку процесів інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів економіки України як інституціонального базису підвищення конкурентоспроможності в умовах поглиблення інтеграційних процесів.

Ключові слова: інноваційно-технологічна модернізація, технологічні уклади, інституціональне забезпечення, інвестиційний потенціал.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы финансирования процессов инновационно-технологической модернизации в Украине. Проанализирован зарубежный опыт и структуру расходов на научно-техническую деятельность в Украине. Изучено международные рейтинги оценки уровня инновационного потенциала экономики Украины и ее конкурентоспособности в глобальном финансово-экономическом пространстве. По результатам проведенного анализа предложены механизмы формирования и развития процессов инновационно-технологической модернизации отдельных секторов экономики Украины как институционального базиса повышения конкурентоспособности в условиях углубления интеграционных процессов.

Ключевые слова: инновационно-технологическая модернизация, технологические уклады, институциональное обеспечение, инвестиционный потенціал.

ANNOTATION
The article deals with the problems of financing innovative and technological modernization processes in Ukraine. The foreign experience and structure of expenses for scientific and technical activity in Ukraine are analyzed. The international ratings were assessed for assessing the level of innovation potential of the Ukrainian economy and its competitiveness in the global financial and economic space. According to the results of the analysis, mechanisms for the formation and development of processes of innovation and technological modernization of certain sectors of the economy of Ukraine as an institutional basis for increasing competitiveness in the conditions of deepening of integration processes are proposed.

Keywords: innovation and technological modernization, technological forms, institutional support, investment potential.

Завантажити статтю (pdf)