Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Денисенко В.Ю., Корнєєва І.С. Реалізація проектного підходу до аналізу ринку збуту продукції

АНОТАЦІЯ
Проведення процедури аналізу ринку збуту відіграє важливу роль як для приватного підприємця або невеликої фірми, так і для крупної корпорації. Дослідження такого роду дає змогу компаніям, які тільки починають ведення бізнесу, правильно оцінити кон’юнктуру ринку, спрогнозувати тенденції його розвитку, розрахувати можливі обсяги продажу та проаналізувати діяльність конкурентів. Вищенаведені фактори дають змогу в подальшому забезпечити швидкий зріст компанії, а також закладуть основи для формування та ефективного керування каналами збуту. Для компаній, які давно та доволі вдало представлені на ринку, проведення такого аналізу допоможе здійснювати планування своєї діяльності, що також значно підвищить їх конкурентоспроможність.

Ключові слова: ринок, фактори зростання, аналіз, конкуренція.

АННОТАЦИЯ
Проведение процедуры анализа рынка сбыта играет важную роль как для частного предпринимателя или небольшой фирмы, так и для крупной корпорации. Исследование такого рода позволяет компаниям, только начинающим ведение бизнеса, правильно оценить конъюнктуру рынка, спрогнозировать тенденции его развития, рассчитать возможные объемы продаж и проанализировать деятельность конкурентов. Вышеперечисленные факторы позволят в дальнейшем обеспечить быстрый рост компании, а также заложат основы для формирования и эффективного управления каналами сбыта. Для компаний, давно и успешно представленных на рынке, проведение его анализа поможет осуществлять планирование своей деятельности, а также значительно повысит их конкурентоспособность.

Ключевые слова: рынок, факторы роста, анализ, конкуренция.

ANNOTATION
Conducting the procedure of analyzing the sales market plays an important role both for a private entrepreneur or a small firm, and for a large corporation. This kind of research allows companies that are just starting to do business properly to assess the market situation, to forecast its development trends, to calculate possible sales volumes and analyze the activities of competitors. The above factors will allow to ensure the rapid growth of the company in the future, and lay the foundations for the formation and effective management of sales channels. For companies that have long and successfully represented in the market, conducting its analysis will help to plan their activities, as well as significantly increase their competitiveness.

Keywords: sales market, growth factors, analysis, competition.

Завантажити статтю (pdf)