Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кудлаєва Н.В. Переоцінка основних засобів: податковий та бухгалтерський аспект

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблематику існування різних підходів до наявної методики переоцінки основних засобів в умовах гармонізації бухгалтерського та податкового обліку. Проаналізовано чинні нормативні акти, що регламентують порядок переоцінки основних засобів суб’єктами господарювання, зокрема платниками податку на прибуток. Акцентовано увагу на необхідності дотримання кількісних критеріїв та якісних ознак істотності інформації в частині даних стосовно переоцінки основних засобів. Розкрито порядок відображення сум уцінок (дооцінок) в системі рахунків бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності. Запропоновано напрями удосконалення документального оформлення результатів переоцінки. Обґрунтовано необхідність подальших досліджень з метою удосконалення та гармонізації методики переоцінки основних засобів.

Ключові слова: основні засоби, оцінка, переоцінка, індекс переоцінки, коефіцієнт індексації, строк корисного використання, ліквідаційна вартість, справедлива вартість.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблематика существования различных подходов к существующей методике переоценки основных средств в условиях гармонизации бухгалтерского и налогового учёта. Проанализированы действующие нормативные акты, которые регламентируют порядок переоценки основных средств субъектами хозяйствования, в частности плательщиками налога на прибыль. Акцентировано внимание на необходимости соблюдения количественных и качественных признаков существенности информации в части данных касательно переоценки основных средств. Раскрыт порядок отражения сумм уценок (дооценок) в системе счетов бухгалтерского учёта и в финансовой отчётности. Предложены направления усовершенствования документального оформления результатов переоценки. Обоснована необходимость дальнейших разработок с целью усовершенствования и гармонизации методики переоценки основных средств.

Ключевые слова: основные средства, оценка, переоценка, индекс переоценки, коэффициент переоценки, срок полезного использования, ликвидационная стоимость, справедливая стоимость.

ANNOTATION
The article deals with the problems of various approaches to the existing methods of fixed assets revaluation in conditions of harmonization of accounting and taxation. Current regulations governing the revaluation of fixed assets by entities, including income tax payers are analyzed. The attention is focused on the need for compliance with quantitative criteria and qualitative features of information accuracy in the data related to the revaluation of fixed assets. The representation order of the markdown (extra evaluation) in the system of accounts and financial reporting is revealed. Improvement directions of documents arrangement of the revaluation results are offered. The necessity of further research in order to improve and harmonize the methods of fixed assets revaluation is grounded.

Key words: fixed assets, valuation, revaluation, revaluation index, revaluation rate, useful life, liquidation value, fair value.

Завантажити статтю (pdf)