Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Єршова Н.Ю. До питання удосконалення кадрового забезпечення стратегічного управлінського обліку

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання кадрового забезпечення стратегічного управлінського обліку та основні вектори їх вирішення. Визначено основні напрямі діяльності фахівців зі стратегічного управлінського обліку. Встановлено та груповано факторі, що впливають на їх діяльність фахівців цього напряму. Представлено профіль якостей таких фахівців, що відповідатиме постіндустріальному етапу розвитку економіки і сприятиме підвищенню ефективності функціонування підприємств у довгостроковій перспективі.

Ключові слова: стратегічний управлінський облік, стратегічне управління, діяльність, фахівці зі стратегічного управлінського обліку, компетентність, профіль якості.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы кадрового обеспечения стратегического управленческого учета и основные векторы их решения. Определены основные направления деятельности специалистов по стратегическому управленческому учету. Установлены и группированы факторы, влияющие на деятельность специалистов этого направления. Представлен профиль качеств таких специалистов с целью соответствия постиндустриальному этапу развития экономики и способствования повышению эффективности функционирования предприятий в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: стратегический управленческий учет, стратегическое управление, деятельность, специалисты по стратегическому управленческому учету, компетентность, профиль качества.

АNNOTATION
In the article issues of staffing of strategic management accounting and the main vectors of their decision are considered. The main areas of activity of specialists in strategic management accounting are defined. Factors affecting the activities of specialists in this area are represented and grouped. The profile of the qualities of such specialists with a view to matching the postindustrial stage of economic development and contributing to the increase in the efficiency of the functioning of enterprises in the long run is formed.

Key words: strategic managerial area, strategic management, business, faculty, strategic management, competent, profile anchor.

Завантажити статтю (pdf)