Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Іваськевич Х.І. Стратегічні орієнтири розвитку системи державного фінансового контролю бюджетних установ в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано стратегічні орієнтири розвитку системи державного фінансового контролю бюджетних установ в Україні через призму євроінтеграції. Доведено, що, незважаючи на те що системи державного внутрішнього фінансового контролю в різних країнах Європи мають певні відмінності, вони функціонують за єдиними (стандартними) організаційними підходами. Водночас сучасне державне управління у розвинених країнах удосконалюється для децентралізації систем контролю, інтегрованих з управлінням програмами та діяльністю. Враховуючи це, стратегічними пріоритетами розвитку системи державного фінансового контролю бюджетних установ в Україні повинні стати: 1) забезпечення функціонування центрального підрозділу гармонізації у структурі Мінфіну; 2) забезпечення виконання внутрішнім аудитом у бюджетних установах своєї функції як інструменту з налагодження керівником ефективної системи внутрішнього контролю, спрямованої на запобігання порушенням у бюджетному процесі; 3) усвідомлення керівниками різних рівнів своєї відповідальності щодо забезпечення ефективного управління бюджетними коштами на всіх стадіях бюджетного процесу.

Ключові слова: фінансовий контроль, бюджетні установи, стратегічні орієнтири, система державного фінансового контролю, державний внутрішній фінансовий контроль.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснованы стратегические ориентиры развития системы государственного финансового контроля бюджетных учреждений в Украине через призму евроинтеграции. Доказано, что, несмотря на то что системы государственного внутреннего финансового контроля в различных странах Европы имеют определенные различия, они функционируют по единым (стандартным) организационным подход. В то же время современное государственное управление в развитых странах совершенствуется с целью децентрализации систем контроля, интегрированных с управлением программами и деятельностью. Учитывая это, стратегическими приоритетами развития системы государственного финансового контроля бюджетных учреждений в Украине должны стать: 1) обеспечение функционирования центрального подразделения гармонизации в структуре Минфина; 2) обеспечение выполнения внутренним аудитом в бюджетных учреждениях своей функции как инструмента по налаживанию руководителем эффективной системы внутреннего контроля, направленной на предотвращение нарушений в бюджетном процессе; 3) осознание руководителями различных уровней своей ответственности по обеспечению эффективного управления бюджетными средствами на всех стадиях бюджетного процесса.

Ключевые слова: финансовый контроль, бюджетные учреждения, стратегические ориентиры, система государственного финансового контроля, государственный внутренний финансовый контроль.

ANNOTATION
The article substantiates strategic guidelines for the development of the system of state financial control of budgetary institutions in Ukraine through the prism of European integration. It is proved that, despite the fact that the systems of public internal financial control in different countries of Europe have certain differences, they operate on the basis of uniform (standard) organizational approaches. At the same time, modern state management in developed countries is being improved to decentralize control systems integrated with program management and activities. Taking into account these strategic priorities, the development of the system of state financial control of budget institutions in Ukraine should be: 1) ensuring the functioning of the central unit of harmonization in the structure of the Ministry of Finance; 2) ensuring the performance of internal audit in budgetary institutions as a tool for establishing an effective internal control system for the prevention of violations in the budget process; 3) awareness of the heads of different levels of their responsibility for ensuring efficient management of budget funds at all stages of the budget process.

Keywords: financial control, budget institutions, strategic reference points, system of state financial control, state internal financial control.

Завантажити статтю (pdf)