Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Безхлібна А.П. Особливості формування конкурентоспроможності регіону

АНОТАЦІЯ
У статті встановлено, що на конкурентоспроможність території особливий вплив чинять її інноваційно-інвестиційний потенціал, людський капітал, наявна інфраструктура, а також глобальні економічні тенденції розвитку територій, такі як урбанізація населення, міграція, зростання ролі науково-технічного прогресу та інформатизації суспільства, створення прошарку населення, так званої «розумової еліти». Описано нові завдання мінімізації ризиків та досягнення найбільших ефектів у контексті підвищення регіональної конкурентоспроможності. Охарактеризовані проекти регіонального розвитку Запорізької області у сфері економіки, які започатковані закордонними країнами. Виокремлено як позитивні, так і негативні фактори, що чинять вплив на регіональну конкурентоспроможність на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Ключові слова: регіон, розвиток, адміністративно-територіальний устрій, регіональне управління, проект, урбанізація.

АННОТАЦИЯ
В статье установлено, что на конкурентоспособность территории особое влияние оказывают ее инновационно-инвестиционный потенциал, человеческий капитал, имеющаяся инфраструктура, а также глобальные экономические тенденции развития территорий, такие как урбанизация населения, миграция, рост роли научно-технического прогресса и информатизации общества, создание прослойки населения, так называемой «умственной элиты». Описаны новые задачи минимизации рисков и достижения крупнейших эффектов в контексте повышения региональной конкурентоспособности. Охарактеризованы проекты регионального развития Запорожской области в сфере экономики, которые основаны зарубежными странами. Выделены как положительные, так и отрицательные факторы, оказывающие влияние на региональную конкурентоспособность на общегосударственном и региональном уровнях.

Ключевые слова: регион, развитие, административно-территориальное устройство, региональное управление, проект, урбанизация.

ANNOTATION
The article determines that the competitiveness of the territory is especially influenced by its innovative investment potential, human capital, available infrastructure, as well as global economic trends in the development of territories, such as urbanization of the population, migration, the growth of the role of scientific and technological progress and the informatization of society, the creation of a stratum the population of the so-called "intellectual elite". The article describes new tasks of minimizing risks and achieving the greatest effects in the context of increasing regional competitiveness. Characterized projects of regional development of the Zaporizhzhya region in the field of economics, which were initiated by foreign countries. There are both positive and negative factors that influence the regional competitiveness at the national and regional levels.

Keywords: region, development, administrative-territorial structure, regional management, project, urbanization.

Завантажити статтю (pdf)