Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Філіпішина Л.М. Інтегральна оцінка стійкості розвитку промислових підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті виділено три напрями сталого розвитку: економічне зростання, екологічне управління, соціальна інтеграція, що охоплюють усі сектори розвитку. У контексті сталого розвитку підприємства і суспільства представлено основні завдання та функції, для вирішення яких призначено індикатори. Запропонована автором система індикаторів сталого розвитку включає п'ять груп показників. Для здійснення інтегральної оцінки стійкості розвитку промислових підприємств використовується індекс стійкості, який визначається на основі розрахунку комплексних показників економічної, екологічної, соціальної, ризикової і ринкової стійкості. Вдосконалено механізм комплексної оцінки стійкості підприємства, який дає змогу вибрати оптимальний метод безперервного моніторингу, що дає можливість підприємствам ефективно працювати і стійко розвиватися протягом тривалого періоду часу. Апробація запропонованого механізму здійснена на базі металургійних підприємств. Стійкість розвитку відповідає середньому рівню і характеризує необхідність розроблення напрямів підвищення рівня стійкості розвитку таких підприємств.

Ключові слова: стійкий розвиток, інтегральна оцінка, індикатори сталого розвитку, металургійне підприємство, механізм інтегральної оцінки стійкості.

АННОТАЦИЯ
В статье выделены три направления устойчивого развития: экономический рост, экологическое управление, социальная интеграция, охватывающие все сектора развития. В контексте устойчивого развития предприятия и общества представлены основные задачи и функции, для решения которых предназначены индикаторы. Предложенная автором система индикаторов устойчивого развития включает пять групп показателей. Для осуществления интегральной оценки устойчивости развития промышленных предприятий используется индекс устойчивости, который определяется на основе расчета комплексных показателей экономической, экологической, социальной, рисковой и рыночной устойчивости. Усовершенствован механизм комплексной оценки устойчивости предприятия, который позволяет выбрать оптимальный метод непрерывного мониторинга, дающий возможность предприятиям эффективно работать и устойчиво развиваться в течение длительного периода времени. Апробация предложенного механизма осуществлена на базе металлургических предприятий. Устойчивость развития соответствует среднему уровню и характеризует необходимость разработки направлений повышения уровня устойчивости развития таких предприятий.

Ключевые слова: устойчивое развитие, интегральная оценка, индикаторы устойчивого развития, металлургическое предприятие, механизм интегральной оценки устойчивости.

АNNOTATION
The article highlights three directions of stable development: economic growth, ecological management, social integration which cover all the sectors of development. Main tasks and functions are presented in the context of stable enterprise and society development. They can be carried out with the help of certain indicators. The system of stable development indicators proposed by the author includes five groups of them. There is a stability index which is used for integral assessment of industrial enterprises’ developmental stability, and is based on calculating complex indicators of economic, ecological, social, risk and market stability. The mechanism of integrated assessment of enterprise stability has been improved and now allows choosing the optimal continuous monitoring method, giving enterprises an opportunity to work effectively and develop steadily for a long period of time. Approbation of the proposed mechanism was carried out at metallurgical enterprises. Developmental stability corresponds to the average level and characterizes the need to develop the directions for increasing the level of developmental stability of such enterprises.

Кeywords: stable development, integral assessment, indicators of stable development, metallurgical enterprise, mechanism of integral stability assessment.

Завантажити статтю (pdf)