Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Рекун І.І. Дилеми функціонування інституцій економічної безпеки підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено методологічний дискурс перетворень в економіці, їх вплив на підвищення рівня економічної безпеки підприємств. Метою статті є відповідь на питання ідентифікації економічної безпеки в науковій літературі та в нормативно-правових актах. Досліджені теоретичні засади економічної безпеки підприємств, що дали змогу обґрунтувати нові підходи до поняття «економічна безпека», його тлумачення як явища та процесу, місця в сучасній економічній науці, що породжене сучасним станом і характером ризиків в економічній життєдіяльності підприємств. Автор зазначає, що держава повинна забезпечити відповідну економічну політику задля гарантування особистого розвитку та розвитку суспільства.

Ключові слова: безпека, держава, інституціональна економіка, економічна безпека, система економічної безпеки.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы методологический дискурс преобразований в экономике, его влияние на повышение уровня экономической безопасности предприятий. Целью статьи является ответ на вопрос идентификации экономической безопасности в научной литературе и в нормативно-правовых актах. Рассмотрены теоретические основы экономической безопасности предприятий, которые позволили обосновать новые подходы к понятию «экономическая безопасность», его толкованию как явления и процесса, определить место в современной экономической науке, порожденное современным состоянием и характером рисков в экономической жизнедеятельности предприятий. Автор отмечает, что государство должно обеспечить соответствующую экономическую политику для обеспечения личного развития и развития общества.

Ключевые слова: безопасность, государство, институциональная экономика, экономическая безопасность, система экономической безопасности.

ANNOTATION
The article deals with the methodological discourse of transformations in the economy, their influence on the increase level of economic security enterprises. The purpose of this article is to answer the question of identifying economic security in scientific literature and in normative legal acts. The theoretical principles of economic security enterprises have been investigated, which have allowed substantiating the new approaches concept of "economic security", its interpretation as a phenomenon and process, the place in modern economic science, generated by the present state and nature of risks in the economic life of enterprises. The author notes that the state must ensure appropriate economic policy, in order to guarantee personal development and development of society.

Key words: security, institutional economics, economic security, state, system of economic security.

Завантажити статтю (pdf)