Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Слободяник А.М.Актуальність біржового ринку: український аспект

АНОТАЦІЯ
У статті теоретично доведено, що метою та основним завданням біржі є не одержання прибутку, а створення таких умов для торгівлі, які дають змогу одержувати значні прибутки учасникам біржової торгівлі, які переважно є членами біржі, за рахунок скорочення надлишків під час закупівлі і продажу товарів, прискорення обігу капіталу, страхування від несприятливих змін. Аргументовано, що на біржових торгах ціна формується під впливом конкурентних дій покупців і продавців однорідних товарів, тому реально відображає фактичний стан ринку та є його індикатором. Зроблено висновок, що біржова діяльність для України є досить новим і нерозвіданим інструментом стабілізації економічних процесів.

Ключові слова: товарна біржа, фондова біржа, акції, фінансові інструменти, ф’ючерси, опціони, активи, депозитарій, клірингова палата, фондові індекси, облігації.

АННОТАЦИЯ
В статье теоретически доказано, что целью и основной задачей биржи является не получение прибыли, а создание таких условий для торговли, которые позволяют получать значительные прибыли участникам биржевой торговли, преимущественно являющимся членами биржи, за счет сокращения излишков при закупке и продаже товаров, ускорение оборота капитала, страхование от неблагоприятных изменений. Аргументировано, что на биржевых торгах цена формируется под влиянием конкурентных действий покупателей и продавцов однородных товаров, поэтому реально отражает фактическое состояние рынка и является его индикатором. Сделан вывод, что биржевая деятельность для Украины является достаточно новым и неизведанным инструментом стабилизации экономических процессов.

Ключевые слова: товарная биржа, фондовая биржа, акции, финансовые инструменты, фьючерсы, опционы, активы, депозитарий, клиринговая палата, фондовые индексы, облигации.

ANNOTATION
In the article it is theoretically proved that the purpose and main task of the exchange is not profit, but the creation of such conditions for trade, which make it possible to obtain significant profits to the members of the stock exchange, which are mainly members of the exchange, due to the reduction of surpluses in the purchase and sale of goods, acceleration of capital turnover, insurance against adverse changes. It is argued that. at the exchange trades price is formed under the influence of competitive actions of buyers and sellers of homogeneous goods, therefore actually reflects the actual state of the market and is its indicator. It is concluded that stock exchange activity for Ukraine is a fairly new and undisclosed instrument for stabilizing economic processes.

Keywords: commodity exchange, stock exchange, stocks, financial instruments, futures, options, assets, depositary, clearing house, stock indices, bonds.

Завантажити статтю (pdf)