Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Новікова Н.Л. Структурування економічних інтересів як інституції стійкості

АНОТАЦІЯ
У статті ідентифіковані економічні інтереси за інституціональним підходом, що передбачає визначення та їх класифікацію з позицій застосування методів міждисциплінарного синтезу. Економічні інтереси формуються під дією правил, норм, традицій, які вважаються інституціями і стають основою для забезпечення стійкості через пошук способів задоволення потреб. Економічні інтереси за певного розуміння їх функціональності можуть бути кваліфіковані як особлива інституція, сформована поведінкою економічного агента у визначеному державою, суспільством і ринком інституційному середовищі. Реалізація економічних інтересів здійснюється в системі інституціоналізації через узгодження з метою забезпечення стійкості. Економічні інтереси й інституції перебувають у тісному взаємозв’язку, тому в методичному плані необхідно виділяти об’єктивно-ринкові, суб’єктивно-індивідуальні економічні інтереси, сформовані під впливом дотичних до цього процесу інституцій.

Ключові слова: інституціоналізм, інститут, інституція, економічний інтерес, стійкість, трансакційні витрати, середовище.

АННОТАЦИЯ
В статье идентифицированы экономические интересы по институциональному принципу, который предусматривает определение и их классификацию с позиций применения методов междисциплинарного синтеза. Экономические интересы формируются под действием правил, норм, традиций, которые считаются институциями и становятся основой для обеспечения стойкости через поиск способов удовлетворения потребностей. Экономические интересы при определенном понимании их функциональности могут быть квалифицированы как особая институция, сформированная поведением экономического агента в определенной государством, обществом и рынком институционной среде. Реализация экономических интересов осуществляется в системе институционализации через согласование с целью обеспечения стойкости. Экономические интересы и институции находятся в тесной взаимосвязи, поэтому в методическом плане необходимо выделять объективно-рыночные, субъективно-индивидуальные экономические интересы, сформированные под влиянием касательных к этому процессу институций.

Ключевые слова: институционализм, институт, институция, экономический интерес, стойкость, трансакционные затраты, среда.

ANNOTATION
The article identifies economic interests in an institutional approach that involves defining and classifying them from the standpoint of applying interdisciplinary synthesis methods. Economic interests are formed under the influence of rules, norms, traditions, which are considered institutions and become the basis for ensuring stability through the search for ways to meet needs. Economic interests with a certain understanding of their functionality can be qualified as a special institution formed by the behavior of an economic agent in the state, society and market institutional environment. Realization of economic interests is carried out in the system of institutionalization through coordination with the purpose of maintenance of stability. Economic interests and institutions are closely interrelated, therefore, in the methodological plan it is necessary to allocate objectively market, subjective-individual economic interests, formed under the influence of institutions tangent to this process.

Key words: institutionalism, institute, institution, economic interest, transaction costs, environment.

Завантажити статтю (pdf)