Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кірган О.С. Розвиток технологій біржової торгівлі цінними паперами

АНОТАЦІЯ
У статті теоретично доведено, що в сучасних умовах важливими є поширення та реалізація можливостей застосування електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет у сфері електронної торгівлі. Аргументовано, що Інтернет відіграє істотну роль у світовій економіці, багаторазово прискорюючи циркуляцію фінансових й інформаційних потоків. Автором статті доведено, що загальні процеси комп’ютеризації та інформатизації міцно і глибоко увійшли до різноманітних сфер людського життя, зокрема поширення інтернет-трейдингу, його доступність для різних категорій інвесторів. Зроблено висновок, що глoбaлiзaцiйнi процеси привели до змін структури біржового обігу. Аргументовано, що український фінансовий ринок є досить відокремленим від інших фінансових ринків, а сьогодні тільки розпочинається його інтеграція в систему міжнародних фінансових ринків.

Ключові слова: інтернет-трейдинг, фондовий ринок, фінансові деривативи, ф’ючерси, опціони, біржові активи, цінні папери, фондові індекси, валютні курси.

АННОТАЦИЯ
В статье теоретически доказано, что в современных условиях важными являются распространение и реализация возможностей применения электронно-вычислительной техники и сети Интернет в сфере электронной торговли. Аргументировано, что Интернет играет существенную роль в мировой экономике, многократно ускоряя циркуляцию финансовых и информационных потоков. Автором статьи доказано, что общие процессы компьютеризации и информатизации прочно и глубоко вошли в различные сферы человеческой жизни, в том числе распространение интернет-трейдинга, его доступность для различных категорий инвесторов. Сделан вывод, что глoбaлизационные процессы привели к изменениям структуры биржевого оборота. Аргументировано, что украинский финансовый рынок является достаточно обособленным от других финансовых рынков, а сегодня только начинается его интеграция в систему международных финансовых рынков.

Ключевые слова: интернет-трейдинг, фондовый рынок, финансовые деривативы, фьючерсы, опционы, биржевые активы, ценные бумаги, фондовые индексы, валютные курсы.

ANNOTATION
In the article it is theoretically proved that in the educational skills the distribution and realization of the possibilities of using electronic computers and the Internet in the field of e-commerce is important in the present. It has been argued that the Internet plays a significant role in the global economy, many times accelerating the circulation of financial and information flows. The author of the article proved that the general processes of computerization and informatization firmly and deeply entered into various spheres of human life, in particular, the spread of Internet trading, its availability for various categories of investors. It was concluded that globalization led to changes in the structure of exchange turnover. It is argued that the Ukrainian financial market is quite isolated from other financial markets, and today its integration into the system of international financial markets is just beginning.

Key words: internet-trading, stock market, financial derivatives, futures, options, stock assets, securities, stock indices, exchange rates.

Завантажити статтю (pdf)