Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Островська Г.Й. Сучасні підходи до визначення вартості клієнтського капіталу

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено клієнтський капітал як важливий ресурс постіндустріального соціально-економічного розвитку та його вплив на ринкову вартість компаній. Систематизовано теоретико-методологічні підходи, а також проаналізовано методи оцінювання вартості клієнтського капіталу в площині економіки, заснованої на знаннях. Обґрунтовано ступінь їх достовірності та можливості використання в практичній діяльності. Визначено вектори сучасного підходу до оцінювання вартості клієнта за допомогою квінтесенції макро- і мікромоделей. Запропоновано для оцінювання вартості клієнтського капіталу застосовувати математичний апарат штучного інтелекту, зокрема вейвлет-методи.

Ключові слова: клієнтський капітал, вартість клієнта, залучення і утримання клієнтів, капітал цінності, капітал бренду, капітал взаємин, вейвлет-методи.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы клиентский капитал как важный ресурс постиндустриального социально-экономического развития и его влияние на рыночную стоимость компаний. Систематизированы теоретико-методологические подходы, а также проанализированы методы оценки стоимости клиентского капитала в плоскости экономики, основанной на знаниях. Обоснованы степень их достоверности и возможности использования в практической деятельности. Определены векторы современного подхода к оценке стоимости клиента с помощью квинтэссенции макро- и микромоделей. Предложено для оценки стоимости клиентского капитала применять математический аппарат искусственного интеллекта, в частности вейвлет-методы.

Ключевые слова: клиентский капитал, стоимость клиента, привлечение и удержание клиентов, капитал ценности, капитал бренда, капитал взаимоотношений, вейвлет-методы.

АNNOTATION
The customer equity as an important source of post-industrial socio-economic development and its impact upon the market value of companies is investigated in the article. The theoretical and methodological approaches are systematized, and methods of estimating the customer equity value in the knowledge-based economy plane are analyzed. The degree of their authenticity and possibilities of use in practical activity are substantiated. The vectors of the modern approach to the customer lifetime value estimation are determined with the help of macro- and micro-models quintessence. It is proposed to use mathematical apparatus of artificial intelligence, in particular wavelet methods, to estimate the value of customer equity.

Key words: customer equity, customer lifetime value, attracting and retaining customers, value equity, brand equity, relationship equity, wavelet methods.

Завантажити статтю (pdf)