Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мартусенко І.В., Світлак І.І., Світлак В.І. Глобальний тероризм як форма прояву асиметричних конфліктів у міжнародних відносинах

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню проблеми глобального тероризму як форми прояву асиметричних конфліктів у міжнародних відносинах. Розкрито теоретичні основи, наявні концепції та підходи до розуміння явища «глобальний тероризм» в контексті асиметрії міжнародних відносин. З’ясовано основні риси і варіації глобального тероризму. Визначено, що сучасний тероризм характеризується широким розмахом, відсутністю чітко окреслених державних меж, існуванням досить налагодженої координації міжнародних терористичних центрів та організацій, значною матеріальною підтримкою. Його сучасними формами стали гібридні війни та інформаційний тероризм.

Ключові слова: глобальний тероризм, асиметричний конфлікт, інформаційна війна, інформаційний тероризм, міжнародні конфлікти, міжнародний тероризм, цивілізаційний конфлікт, небезпека.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию проблемы глобального терроризма как формы проявления асимметричных конфликтов в международных отношениях. Раскрыты теоретические основы, существующие концепции и подходы к пониманию явления «глобальный терроризм» в контексте асимметрии международных отношений. Выяснены основные черты и вариации глобального терроризма. Определено, что современный терроризм характеризуется широким размахом, отсутствием четко очерченных государственных границ, существованием достаточно отлаженной координации международных террористических центров и организаций, значительной материальной поддержкой. Его современными формами стали гибридные войны и информационный терроризм.

Ключевые слова: глобальный терроризм, асимметрический конфликт, информационная война, информационный терроризм, международный конфликт, международный терроризм, цивилизационный конфликт, опасность.

ANNOTATION
The article investigates is devoted to the study of the problem of global terrorism as a form of manifestation of asymmetric conflicts in international relations. The theoretical foundations, existing concepts and approaches to the understanding of the phenomenon of “global terrorism”, in the context of the asymmetry of international relations are revealed. The basic features and variations of global terrorism are revealed. It is determined that modern terrorism is characterized by a wide scale, the absence of clearly defined state boundaries, the existence of a well-coordinated coordination of international terrorist centers and organizations, and considerable material support. Its modern forms have become hybrid wars and information terrorism.

Key words: global terrorism, asymmetric conflict, information warfare, information terrorism, international conflicts, international terrorism, civilizational conflict, danger.

Завантажити статтю (pdf)