Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кузь В.І. «Homo Economicus» в інформаційному суспільстві

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність і головні стратегічні цілі розвитку інформаційного суспільства. Проаналізовано базові характеристики категорії “Homo Economicus”, а також визначено її основні ознаки в умовах розвитку інформаційного суспільства. Встановлено наявність альтруїстичних мотивів у поведінці індивіда в економічній системі. Акцентовано увагу на проблемах, що виникають під час зростання поінформованості індивідів в економічній системі. Обґрунтовано необхідність ідентифікації суб’єктами господарювання інформаційних спільнот під час провадження діяльності в системі інформаційної економіки.

Ключові слова: інформаційна економіка, інформаційна спільнота, інформаційне суспільство, інформація, знання, людина економічна.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены сущность и главные стратегические цели развития информационного общества. Проанализированы базовые характеристики категории “Homo Economicus”, а также определены ее основные признаки в условиях развития информационного общества. Установлено наличие альтруистических мотивов в поведении индивида в экономической системе. Акцентировано внимание на проблемах, возникающих при росте осведомленности индивидов в экономической системе. Обоснована необходимость идентификации субъектами хозяйствования информационных сообществ при осуществлении деятельности в системе информационной экономики.

Ключевые слова: информационная экономика, информационное сообщество, информационное общество, информация, знания, человек экономический.

ANNOTATION
In article the essence and the main strategic objectives of development of information society are considered. Basic characteristics of category “Homo Economicus” are analyzed and its main signs in the conditions of development of information society are determined. Availability of altruistic motives in behavior of the individual in an economic system is established. The attention is focused on the problems arising with a growth of awareness of individuals in an economic system. Need of identification by subjects of managing of information communities in case of implementation of activities in the system of information economy is proved.

Key words: information economy, information community, information society, information, knowledge, person economic.

Завантажити статтю (pdf)