Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Філіпішина Л.М. Формування системи інтернет-комунікацій в рамках впровадження стратегії сталого розвитку

АНОТАЦІЯ
У статті доведено про важливість маркетингового аналізу при формуванні програми сталого розвитку. Він допомагає оцінити всі переваги та недоліки сайту, можливості його подальшого удосконалення за рахунок впровадження найбільш доцільних та ефективних інструментів інтернет-маркетингу. Ефективними інструментами інтернет-маркетингу в напряму формування програми сталого розвитку є: пошукова оптимізація, контекстна реклама, медійна реклама, галузеві та прайс-агрегатори, таргетована реклама в соціальних мережах, партнерські програми, відеореклама та мобільна реклама, E-mail-маркетинг, контент-маркетинг, SMM. Згідно етапам розвитку було згруповано інструменти інтернет-маркетингу за цілями: створення попиту, надання знання, утворення відношення, стимулювання збуту, утримання споживачів. Доведено, що найбільш всього охоплює аудиторію контент-маркетинг. Запропоновано користуватися при аналізі веб-сайтів методикою, яка складається з шести розділів: формулювання цілей аналізу, аналіз досліджуваного підприємства, аналіз контенту та зручності користування, аналіз трафіку та відвідуваності, аналіз аудиторії, висновки та рекомендації. Рекомендовано під час аналізу web-сайтів промислового підприємства використовувати такі онлайн-програми веб-аналітики як Seolik, SimilarWeb та PC-CY. Доведено, що для ефективного впровадження програми сталого розвитку є необхідним: створення своєї тематичної групи та її подальше просування; інформування про діяльність підприємства; створення віртуальних персонажів. Все це в комплексі буду сприяти ефективному представництву підприємства в мережі Інтернет.

Ключові слова: стійкий розвиток, комунікаційний процес, інтернет мережа, промислові підприємства, веб-сайт.

АННОТАЦИЯ
В статье доказано о важности маркетингового анализа при формировании программы устойчивого развития. Он помогает оценить все преимущества и недостатки сайта, возможности его дальнейшего совершенствования за счет внедрения наиболее целесообразных и эффективных инструментов интернет-маркетинга. Эффективными инструментами интернет-маркетинга в направлении формирования программы устойчивого развития являются: поисковая оптимизация, контекстная реклама, медийная реклама, отраслевые и прайс-агрегаторы, таргетированная реклама в социальных сетях, партнерские программы, видеореклама и мобильная реклама, E-mail-маркетинг, контент маркетинг, SMM. Согласно этапам развития были сгруппированы инструменты интернет-маркетинга по целям: создание спроса, предоставление знания, образование отношение, стимулирование сбыта, удержания потребителей. Доказано, что наиболее всего охватывает аудиторию контент-маркетинг. Предложено пользоваться при анализе сайтов методику, которая состоит из шести разделов: формулировка целей анализа, анализ исследуемого предприятия, анализ контента и удобства пользования, анализ трафика и посещаемости, анализ аудитории, выводы и рекомендации. Рекомендуется при анализе web-сайтов промышленного предприятия использовать такие онлайн-программы веб-аналитики как Seolik, SimilarWeb и PC-CY. Доказано, что для эффективного внедрения программы устойчивого развития необходимо: создание своей тематической группы и ее дальнейшее продвижение; информирование о деятельности предприятия; создание виртуальных персонажей. Все это в комплексе буду способствовать эффективному представительству предприятия в сети Интернет.

Ключевые слова: устойчивое развитие, коммуникационный процесс, интернет сеть, промышленные предприятия, веб-сайт.

АNNOTATION
The article proves the importance of marketing analysis in the development of a sustainable development program. It helps to assess all the advantages and disadvantages of the site, the possibilities of its further improvement through the introduction of the most appropriate and effective Internet marketing tools. Effective Internet marketing tools in the direction of forming a sustainable development program are: search engine optimization, contextual advertising, media advertising, industry and price aggregators, targeted social network advertising, affiliate programs, video advertising and mobile advertising, e-mail marketing, content marketing, SMM. According to the stages of development, Internet marketing tools were grouped in accordance with the goals: creating demand, providing knowledge, education, promoting sales, and retaining consumers. It has been proved that content marketing covers most of all. It is proposed to use a methodology in the analysis of sites, which consists of six sections: the formulation of analysis objectives, analysis of the enterprise under investigation, analysis of content and user-friendliness, traffic and attendance analysis, audience analysis, conclusions and recommendations. It is recommended to use such online web analytics programs as Seolik, SimilarWeb and PC-CY when analyzing web sites of an industrial enterprise. It is proved that for the effective implementation of the sustainable development program it is necessary: to create its own thematic group and further advance it; informing about the activity of the enterprise; creation of virtual characters. All this in the complex will facilitate the effective representation of the enterprise on the Internet.

Кeywords: stable development, communication process, Internet network, industrial enterprises, web-site.

Завантажити статтю (pdf)