Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кравченко О.В. Основні аспекти формування облікової політики підприємства в частині обліку податку на прибуток

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню концептуальних аспектів формування облікової політики для цілей оподаткування. Наведено умови застосування податкових різниць для коригування фінансового результату, методику розрахунку податку на прибуток. Розглянуто основні аспекти бухгалтерського та податкового законодавства, на які слід звернути увагу під час її формування в частині обліку податку на прибуток з метою оптимізації системи оподаткування та зменшення фіскального впливу держави.

Ключові слова: податок на прибуток, податкові різниці, коригування, фінансовий результат, витрати, основні засоби, облікова політика.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию концептуальных аспектов формирования учетной политики для целей налогообложения. Приведены условия применения налоговых разниц для корректировки финансового результата, методика расчета налога на прибыль. Изложены основные аспекты бухгалтерского и налогового законодательства, на которые следует обратить внимание при ее формировании в части учета налога на прибыль с целью оптимизации системы налогообложения и уменьшения фискального воздействия государства.

Ключевые слова: налог на прибыль, налоговые разницы, корректировки, финансовый результат, расходы, основные средства, учетная политика.

АNNOTATION
The article is devoted to conceptual aspects of formation of accounting policy for tax purposes. Given the conditions of application tax differences for the adjustment of the financial result, method of calculation of income tax. The basic aspects of accounting and tax legislation that you should pay attention to its formation in relation to income tax to optimize the tax system and reduce the fiscal exposure of the state.

Key words: income tax, tax differences, adjustments, financial result, costs, fixed assets, accounting policy.

Завантажити статтю (pdf)