Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Єремян О.М. Сучасні підходи до визначення та формування облікової політики суб’єктів державного сектору

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз підходів до визначення сутності поняття облікової політики бюджетних установ. Визначено необхідність та особливості формування облікової політики бюджетних установ в Україні з набуттям чинності Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 (далі – НП(С)БОДС). Запропоновано рекомендації щодо організації облікової політики в бюджетних установах з урахуванням вимог сучасного господарювання.

Ключові слова: облікова політика, бухгалтерський облік, бюджетна установа, організація обліку, елементи облікової політики.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ существующих подходов к определению сущности понятия «учетная политика бюджетных учреждений». Определены необходимость и особенности формирования учетной политики бюджетных учреждений в Украине с вступлением в силу Национального положения (стандарта) бухгалтерского учета в государственном секторе 125 (далее – НП (С) БУГС). Предложены рекомендации по организации учетной политики в бюджетных учреждениях с учетом требований современного хозяйствования.

Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, бюджетное учреждение, организация учета, элементы учетной политики.

АNNOTATION
The article analyzes the existing approaches to the definition of the essence of «accounting policy» of budgetary institutions. The necessity and peculiarities of the formation of the accounting policy of budgetary institutions in Ukraine with the entry into force of the National Public Accounting Standards (Public Sector Accounting Standards) 125 (hereinafter NP (C) BODS) have been determined. Recommendations on the organization of accounting policies in budgetary institutions are proposed taking into account the requirements of modern economics.

Keywords: accounting policy, accounting, budget institution, accounting organization, elements of accounting policy.

Завантажити статтю (pdf)