Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кучер М.М. Погляд синергетики: характеристика основних економічних процесів, що впливають на детермінацію злочинності

АНОТАЦІЯ
У статті представлено авторський підхід до аналізу соціально-економічної детермінації злочинності, в основу якого покладено ідею міждисциплінарних комунікацій. Основні економічні процеси, що впливають на детермінацію злочинності в Україні в період трансформаційних змін, описано та інтерпретовано з позицій причинно-наслідкового аналізу та системного підходу. Встановлено взаємозв’язок між соціально-економічною та кримінальною ситуаціями у країні. Визначено детермінуючий вплив на злочинність фазових переходів трансформації економіки. Розглянуто основні ознаки та негативні наслідки трансформаційних змін.

Ключові слова: економічні процеси, перехідна економіка, трансформаційні зміни, реформування, криміналізація суспільства, детермінація, злочинність.

АННОТАЦИЯ
В статье представлен авторский подход к анализу социально-экономической детерминации преступности, в основу которого положена идея междисциплинарных коммуникаций. Основные экономические процессы, влияющие на детерминацию преступности в Украине в период трансформационных изменений, описаны и интерпретированы с позиций причинно-следственного анализа и системного подхода. Установлена взаимосвязь между социально-экономической и криминальной ситуациями в стране. Выявлено детерминирующее влияние на преступность фазовых переходов трансформации экономики. Рассмотрены основные признаки и негативные результаты трансформационных изменений.

Ключевые слова: экономические процессы, переходная экономика, трансформационные изменения, реформирование, криминализация общества, детерминация, преступность.

ANNOTATION
The article presents the author’s approach to the analysis of socio-economic determination of crime, which is based on the idea of interdisciplinary communications. The main economic processes affecting the determination of crime in Ukraine during the period of transformational changes are described and interpreted from the point of view of the cause-effect analysis and the system approach. The relationship between socio-economic and criminal situations in the country has been established. The determinative effect on the crime of phase transitions in the transformation of the economy is determined. The main features and negative results of transformational changes are considered.

Key words: economic processes, transitional economy, transformational changes, reforms, criminalization of society, determination, crime.

Завантажити статтю (pdf)