Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кубатко О.В. Причини та фактори виникнення флуктуацій в еколого-економічних системах

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблематику пояснення причин виникнення економічних флуктуацій провідними економічними школами, а також напрацювання економістів, які відокремлюють поняття бізнес-циклу від економічних флуктуацій. Проведено аналіз методів управління економічними флуктуаціями, запропонованих у рамках економічних теорій, що передбачають широкий спектр заходів – від активної позиції та втручання з боку економічних суб’єктів до повного невтручання для автоматичного відновлення ринкової рівноваги. Розкрито напрацювання пояснення причин виникнення та управління економічними флуктуаціями в межах кейнсіанської, монетарної школи, австрійської економічної школи, теорії раціональних очікувань, теорії реального бізнес-циклу та ін. Обґрунтовано підходи до необхідності синтезу різноманітних економічних гіпотез і теорій, що пояснюють причинність виникнення флуктуацій в еколого-економічних системах у межах однієї наукової школи економічних флуктуацій.

Ключові слова: економічні флуктуації, цикл, еколого-економічна система, економічна теорія, економічна політика.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблематика объяснения причин возникновения экономических флуктуаций ведущими экономическими школами, а также наработки экономистов, отделяющие понятие бизнес-цикла от экономических флуктуаций. Проведен анализ методов управления экономическими флуктуациями, предложенных в рамках экономических теорий, включающих широкий спектр мероприятий – от активной позиции и вмешательства со стороны экономических субъектов до полного невмешательства для автоматического восстановления рыночного равновесия. Раскрыты наработки объяснения причин возникновения и управления экономическими флуктуациями в пределах кейнсианской, монетарной школы, австрийской экономической школы, теории рациональных ожиданий, теории реального бизнес-цикла и др. Обоснованы подходы к необходимости синтеза различных экономических гипотез и теорий, объясняющих причинность возникновения флуктуаций в эколого-экономических системах в пределах одной научной школы экономических флуктуаций.

Ключевые слова: экономические флуктуации, цикл, эколого-экономическая система, экономическая теория, экономическая политика.

ANNOTATION
The paper deals with the problems of explaining the causes of economic fluctuations by leading economic schools. The article reveals the works of economists which separate the notion of business cycle from economic fluctuations. It is analyzed the methods of economic fluctuations management proposed within the frameworks of economic theories, including a wide range of measures from the active position and interference by economic agents to complete non-interference for the automatic restoration of market equilibrium. The paper elaborated the explanations of economic fluctuations causes occurring within the Keynesian, Monetary school, Austrian economic school, the theory of rational expectations, the theory of the real business cycle, and others. It is underlined the necessity for the synthesis of various economic hypotheses and theories that explain the causality of fluctuations in ecological and economic systems within the limits of one scientific school of economic fluctuations.

Keywords: economic fluctuations, cycle, ecological and economic system, economic theory, economic policy.

Завантажити статтю (pdf)