Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Лук’яник М.М., Якубовська Н.В. Перспективи активізації інвестиційної діяльності в сільському господарстві Рівненської області

АНОТАЦІЯ
У статті оцінено обсяги та динаміку інвестиційної активності в аграрній сфері Рівненської області, а також окреслено її основні тенденції. Проаналізовано сучасні особливості інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств регіону. Акцентовано увагу на основних аспектах інвестиційної привабливості аграрної сфери регіону. Обґрунтовано потребу залучення іноземних інвестицій та необхідність розробки форм і методів стимулювання інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств за рахунок власних ресурсів.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиції, сільське господарство, інвестиційний проект, інвестиційні ресурси.

АННОТАЦИЯ
В статье оценены объемы и динамика инвестиционной активности в аграрной сфере Ровенской области, а также обозначены ее основные тенденции. Проанализированы современные особенности инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий региона. Акцентировано внимание на основных аспектах инвестиционной привлекательности аграрной сферы региона. Обоснованы необходимость привлечения иностранных инвестиций и необходимость разработки форм и методов стимулирования инвестиционной активности сельскохозяйственных предприятий за счет собственных ресурсов.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции, сельское хозяйство, инвестиционный проект, инвестиционные ресурсы.

ANNOTATION
The volume and dynamics of investment activity are estimated in the agrarian sphere of Rivne region and outlined its basic tendencies in the article. The modern features of investment activity of agricultural enterprises of the region are analyzed. Attention is accented on the basic aspects of investment attractiveness of agrarian sphere of the region. The necessity of attracting foreign investments and necessity of developing forms and methods of stimulation of investment activity of agricultural enterprises at the expense of own resources are substantiated.

Key words: investment activity, investments, agriculture, investment project, investment resources.

Завантажити статтю (pdf)