Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Двуліт З.П., Педос В.О. Окремі аспекти особливостей стратегії зовнішньої економічної діяльності підприємств

АНОТАЦІЯ
Для досягнення успіху та розвитку перед багатьма сучасними підприємствами постає питання вивчення та формування стратегічного мислення. Зовнішньоекономічна діяльність є основним компонентом розвитку підприємства і можлива лише за умови використання сучасних методів управління. Ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємства вимагає чіткої організації, одним з основних елементів якої є визначення стратегії зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний ринок є різноманітним та містким, це створює перспективи для українських підприємств, але одночасно перед підприємствами постають додаткові високі вимоги до керівництва та менеджменту. Вихід на нові сегменти ринку товарів та послуг як на території України, так і за кордоном для розвитку економіки підприємства та країни у цілому потребує створення чіткої стратегії. Підвищення якості управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств призведе до підвищення експортного потенціалу. Експортно-імпортна політика підприємства вимагає підтримання конкурентоспроможності продукції та підприємства безпосередньо, для цього необхідно дотримуватися методів та принципів маркетингу та, вивчивши можливості підприємства, створити стратегію виходу на зовнішній ринок та закріплення власних позицій. Важливим для ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності є те, які цілі ставило перед собою підприємство на етапі виходу продукції на ринок, яку стратегію було визначено первинною. Оскільки у науковій літературі згадуються різні поняття визначення та класифікації стратегій, які розбігаються цілями, використовуваними інструментами та ресурсами, важливим є вивчення особливостей створення та формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства. У статті виявлено основні теоретичні положення та визначено поняття стратегії, здійснено їх уточнення. Розкрито питання зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Обґрунтовано необхідність розроблення зовнішньоекономічної стратегії підприємства. Уточнено сутність та теоретичні основи формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Розглянуто особливості та проблеми формування зовнішньоекономічної діяльності. Виявлено практично значущі чинники впливу на планування зовнішньоекономічної діяльності, а саме зовнішні та внутрішні. Виділено етапи формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, стратегія, підприємство, аналіз зовнішньоекономічної діяльності.

АННОТАЦИЯ
Для достижения успеха и развития перед многими современными предприятиями встает вопрос изучения и развития стратегического мышления. Внешнеэкономическая деятельность является основным компонентом развития предприятия и возможна только при условии использования современных методов управления. Ведение внешнеэкономической деятельности предприятия требует четкой организации, одним из основных элементов которой является определение стратегии внешнеэкономической деятельности. Международный рынок разнообразен и вместителен, это создает перспективы для украинских предприятий, но одновременно перед ними возникают дополнительные высокие требования к руководству и менеджменту. Выход на новые сегменты рынка товаров и услуг как на территории Украины, так и за рубежом для развития экономики предприятия и страны в целом требует создания четкой стратегии. Повышение качества управления внешнеэкономической деятельностью предприятий приведет к повышению экспортного потенциала. Экспортно-импортная политика предприятия требует поддержания конкурентоспособности продукции и предприятия напрямую, для этого необходимо тщательно придерживаться методов и принципов маркетинга и, изучив возможности предприятия, создать стратегию выхода на внешний рынок и закрепления собственных позиций. Важным для эффективного осуществления внешнеэкономической деятельности является то, какие цели ставило перед собой предприятие на этапе выхода продукции на рынок, какая стратегия будет первичной. Поскольку в научной литературе упоминаются разные понятия определения и классификации стратегий, которые разбегаются целями, используемыми инструментами и ресурсами, важным является изучение особенностей создания и формирования стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия. В статье выявлены основные теоретические положения и определено понятие стратегии, осуществлено их уточнение. Раскрыты вопросы внешнеэкономической деятельности предприятия. Обоснована необходимость разработки внешнеэкономической стратегии предприятия. Уточнены сущность и теоретические основы формирования стратегии развития внешнеэкономической деятельности предприятия. Рассмотрены особенности и проблемы формирования внешнеэкономической деятельности. Выявлены практически значимые факторы влияния на планирование внешнеэкономической деятельности, а именно внешние и внутренние. Выделены этапы формирования стратегии внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, стратегия, предприятие, анализ внешнеэкономической деятельности.

ANNOTATION
On their way to success and development many modern enterprises face the question of studying and shaping strategic thinking. Foreign economic activity is the main component of enterprise development, and it is possible only with the use of modern management methods. The conduct of foreign economic activity of the enterprise requires a precise organization, one of the main elements of which is the definition of the strategy of foreign economic activity. The international market is diverse and capacious, it creates prospects for Ukrainian enterprises, but at the same time companies face additional, high demands for top management and management. The access to new segments of the market for goods and services both in Ukraine and abroad requires the development of a precise strategy, which will help the development of the economy of the enterprise and the country in general. The improvement of the quality of management of foreign economic activity of enterprises will lead to an increase of export potential. The export-import policy of the enterprise requires maintaining the competitiveness of products and enterprises directly, that's why it is necessary to follow the methods and principles of marketing thoroughly, and, after studying the company's capabilities, to create the strategy of entering the foreign market and consolidate its own positions. For the effective implementation of foreign economic activity the goals of the enterprise at the stage of product output on the market and the primary strategy defined by the enterprise are quite important. Since the scientific literature mentions different concepts of definition and classification of strategies that have different goals, used tools and resources, it is important to study the peculiarities of creating and shaping the strategy of foreign economic activity of the enterprise. This article reveals the basic theoretical positions and defines the concept of the strategy, besides their refinements are made. Issues of foreign economic activity of the enterprise are disclosed. The necessity of development of the foreign economic strategy of the enterprise is substantiated. The essence and theoretical basis of formation of the strategy of development of foreign economic activity of the enterprise are specified. Peculiarities and problems of formation of foreign economic activity are considered. Practically significant factors that influence the planning of foreign economic activity, both external and internal, are revealed. The stages of formation of the strategy of foreign economic activity are highlighted.

Keywords: foreign economic activity, strategy, enterprise, analysis of foreign economic activity.

Завантажити статтю (pdf)