Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Берест М.М., Дудка М.О. Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність та розвиток суб’єктів АПК

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток суб’єктів агропромислового комплексу України. Обґрунтовано, а також охарактеризовано основні фактори, що формуються в зовнішньому середовищі функціонування суб’єктів АПК. Сформовано перелік показників оцінки впливу зовнішнього середовища в розрізі виділених факторів. Побудовано систему інтегральних показників оцінки впливу факторів за допомогою методу таксономічного аналізу. Оцінено, а також охарактеризовано напрями та рівень впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток суб’єктів господарювання АПК.

Ключові слова: зовнішнє середовище, фактори впливу, агропромисловий комплекс, інтегральний показник рівня розвитку, таксономічний аналіз.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию актуальных проблем оценки влияния факторов внешней среды на развитие субъектов агропромышленного комплекса Украины. Обоснованы, а также охарактеризованы основные факторы, которые формируются во внешней среде функционирования субъектов АПК. Сформирован перечень показателей оценки влияния внешней среды в разрезе выделенных факторов. Построена система интегральных показателей оценки влияния факторов с помощью метода таксономического анализа. Оценены, а также охарактеризованы направления и уровень влияния факторов внешней среды на развитие субъектов хозяйствования АПК.

Ключевые слова: внешняя среда, факторы влияния, агропромышленный комплекс, интегральный показатель уровня развития, таксономический анализ.

АNNOTATION
The article is devoted to the study of actual problems of estimation of the effect of environmental factors on the development of agribusiness entities of Ukraine. The main factors formed in the environment of the functioning of agribusiness entities are substantiated and characterized. The list of indicators for evaluating the effect of the environment in the context of the identified factors is formed. The system of integral indicators for evaluating the effect of factors using the method of taxonomic analysis is developed. The evaluation and characterization of the direction and level of effect of environmental factors on the development of agribusiness management entities are conducted.

Key words: external environment, factors of influence, agribusiness, integral indicator of the level of development, taxonomic analysis.

Завантажити статтю (pdf)