Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кундицький О.О. До питання зарубіжного досвіду загальнообов’язкового державного страхування та можливості його використання в Україні

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено з’ясуванню ролі і значення загальнообов’язкового державного страхування в промислово розвинених країнах світу. На основі аналізу історичного досвіду автор показує особливості моделей соціального страхування, аналізує джерела фондів соціального страхування. Аналіз зарубіжного досвіду і його порівняння з вітчизняними реаліями дав змогу зробити низку пропозицій щодо покращення вітчизняної практики соціального страхування.

Ключові слова: соціальне страхування, зарубіжний досвід, медичне страхування, соціальне забезпечення.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена выяснению роли и значения общеобязательного государственного страхования в промышленно развитых странах мира. На основе анализа исторического опыта автор показывает особенности моделей социального страхования, анализирует источники фондов социального страхования. Анализ зарубежного опыта и его сравнение с отечественными реалиями позволил сделать ряд предложений по улучшению отечественной практики социального страхования.

Ключевые слова: социальное страхование, зарубежный опыт, медицинское страхование, социальное обеспечение.

ANNOTATION
The article is devoted to the clarification of the role and importance of compulsory state insurance in the industrialized countries of the world. Based on the analysis of historical experience, it is showed by the author the features of social insurance models; it is analyzed sources of social insurance funds. The analysis of foreign experience and its comparison with state realities is allowed the author to make a number of proposals to improve the state practice of social insurance.

Keywords: social insurance, foreign experience, medical insurance, social security.

Завантажити статтю (pdf)