Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Яценко О.М. Концептуалізація інтелектуалізації міжнародної торгівлі країн

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано теоретичні засади інтелектуалізації міжнародної торгівлі, визначено, що відповідний процес базується на двох взаємозумовлених підходах: структурно-диференціальному та рівнево-диференціальному. Проаналізовано окремі тенденції світової торгівлі, що підтверджують гіпотезу про інтелектуалізацію міжнародної торгівлі та зростання частки інтелектуального та інноваційного складників. Обґрунтовано провідну роль розвинутих країн. Запропоновано авторську інтерпретацію поняття «інтелектуалізація міжнародної торгівлі», ідентифіковано іманентні їй ознаки та структуровано її складники на емпіричному та методологічному рівнях.

Ключові слова: інтелектуалізація, міжнародна торгівля, торговельно-економічні відносини країн, глобальний ринок.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы теоретические основы интеллектуализации международной торговли, определено, что соответствующий процесс базируется на двух взаимообусловленных подходах: структурно-дифференциальном и уровнево-дифференциальном. Проанализированы отдельные тенденции мировой торговли, подтверждающие гипотезу об интеллектуализации международной торговли и росте доли интеллектуальной и инновационной составляющих. Обоснована ведущая роль развитых стран. Предложена авторская интерпретация понятия «интеллектуализация международной торговли», идентифицированы имманентные ей признаки и структурированы ее составляющие на эмпирическом и методологическом уровнях.

Ключевые слова: интеллектуализация, международная торговля, торгово-экономические отношения стран, глобальный рынок.

ANNOTATION
The article analyzes the theoretical principles of intellectualization of international trade, it is determined that the corresponding process is based on two mutually agreed approaches: structural-differential and level-differential. Some tendencies of world trade are analyzed, confirming the hypothesis about intellectualization of international trade and growth of the share of intellectual and innovative components. The leading role of the developed countries is substantiated. The author’s interpretation of the concept of "intellectualization of international trade" is proposed, the inherent features of it are identified and its components structured at empirical and methodological levels.

Key words: intellectualization, international trade, trade and economic relations of countries, global market.

Завантажити статтю (pdf)