Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Пащенко О.В. Інвестиційні пріоритети стратегій країн в умовах міжнародної торговельної регіоналізації

АНОТАЦІЯ
У статті виокремлено три види інвестиційних стратегій країн відповідно до пріоритетів зовнішньоекономічних відносин (торговельно-експансіоністська, торговельно-інвестиційна, інвестиційно залежна). Характерною рисою будь-якої інвестиційної стратегії країни стає запровадження лібералізаційної політики з використанням заходів контролю діяльності іноземних інвесторів. Встановлено, що пріоритетом для країн щодо вирішення питань інвестиційного регулювання є використання регіональних торговельних угод. Визначено перспективи реалізації виділених стратегій за умов підписання країнами мегарегіональних угод, які дають можливість створити сприятливий інвестиційний клімат. Розглянуто площину взаємодії країн-учасниць переговорів щодо підписання трьох мегарегіональних угод та проведено аналіз обсягів їх інвестиційних потоків.

Ключові слова: інвестиційні стратегії країн, прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, іноземні інвестори, регіональні торговельні угоди, лібералізація, протекціонізм, мегарегіональні угоди.

АННОТАЦИЯ
В статье выделены три вида инвестиционных стратегий стран в зависимости от приоритетов внешнеэкономических отношений (торгово-экспансионистская, торгово-инвестиционная, инвестиционно зависимая). Характерной чертой любой инвестиционной стратегии страны становится введение либерализационной политики с использованием мер контроля деятельности иностранных инвесторов. Определено, что приоритетом для стран относительно вопросов инвестиционного регулирования является использование региональных торговых соглашений. Перспективы реализации выделенных стратегий связаны с подписанием странами мегарегиональних соглашений, которые дают возможность создать благоприятный инвестиционный климат. Рассмотрена плоскость взаимодействия стран-участниц переговоров по подписанию трех мегарегиональних соглашений и проведен анализ объемов их инвестиционных потоков.

Ключевые слова: инвестиционные стратегии стран, прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, иностранные инвесторы, региональные торговые соглашения, либерализация, протекционизм, мегарегиональные соглашения.

АNNOTATION
The article identified three types of investment strategies of countries depending on the priorities of foreign economic relations: trade-expansionist strategy, trade-investment strategy, investment-dependent strategy. A characteristic feature of any investment strategy of the country is the introduction liberalization policy with using measures of control the activities of foreign investors. Determined that the priority for countries to solve investment regulatory issues is the use of regional trade agreements. Prospects for the implementation of investment strategies are linked to the signing by countries of mega-regional agreements that enable the creation of a favorable investment climate. The plane of interaction of the countries participating in the negotiations on the signing of three mega-regional agreements is considered and the volume of their investment flows is analyzed.

Key words: investment strategies of countries, foreign direct investment, investment climate, foreign investors, regional trade agreements, liberalization, protectionism, mega-regional agreements.

Завантажити статтю (pdf)