Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бортнікова М.Г. Аналізування стану реалізації консалтингових проектів на вітчизняному та світовому ринках

АНОТАЦІЯ
Вивчення теоретичних підходів та практичних розробок щодо розвитку консалтингу дало змогу проаналізувати стан реалізації консалтингових проектів на вітчизняному та світовому ринках. У статті представлено місткість ринку консалтингових послуг в Україні. Наведено обсяги світового консалтингового ринку та обсяги європейського ринку консалтингових послуг за сферами обслуговування. Відображено рейтинг 20 кращих консалтингових компаній. Охарактеризовано переваги реалізації консалтингових проектів, які передбачають підвищення доходів, впровадження інновацій, забезпечення зростання якості, підвищення ефективності діяльності підприємств-замовників консалтингових проектів.

Ключові слова: консалтинговий проект, консалтинговий ринок, консалтингова послуга, консалтингова компанія, місткість консалтингового ринку, рейтинг.

АННОТАЦИЯ
Изучение теоретических подходов и практических разработок по развитию консалтинга позволило проанализировать состояние реализации консалтинговых проектов на отечественном и мировом рынках. В статье показана емкость рынка консалтинговых услуг в Украине. Приведены объемы мирового консалтингового рынка и объемы европейского рынка консалтинговых услуг по сферам обслуживания. Отражен рейтинг 20 лучших консалтинговых компаний. Охарактеризованы преимущества реализации консалтинговых проектов, предусматривающих повышение доходов, внедрение инноваций, обеспечение роста качества, повышение эффективности деятельности предприятий-заказчиков консалтинговых проектов.

Ключевые слова: консалтинговый проект, консалтинговый рынок, консалтинговая услуга, консалтинговая компания, емкость консалтингового рынка, рейтинг.

АNNOTATION
The study of theoretical approaches and practical developments in the development of consulting allowed analyzing the state of implementation of consulting projects in the domestic and world markets. The article presents the capacity of the consulting services market in Ukraine. The volumes of the world consulting market and volumes of the European market of consulting services on the spheres of services are given. The rating of 20 best consulting companies is displayed. The advantages of realization of consulting projects which involve increase of incomes, introduction of innovations, maintenance of increase of quality, increase of efficiency of activity of enterprises-clients of consulting projects are characterized.

Key words: consulting project, consulting market, consulting service, consulting company, capacity of the consulting market and rating.

Завантажити статтю (pdf)