Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Хлівна І.В. Методичні підходи до оцінки інфраструктурного забезпечення соціального розвитку регіону

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена узагальненню існуючих методичних підходів до оцінки рівня інфраструктурного забезпечення соціального розвитку регіону. У вітчизняній та зарубіжній науці і практиці заcтocoвуютьcя різнoманітні мeтoдичні підхoди дo oцінки cтану і рoзвитку рeгіoнальних coціальнo-eкoнoмічних cиcтeм. В статті здійснено критичний аналіз існуючих підходів. На ocнoві аналізу іcнуючих мeтoдик виявлeнo їх ocнoвні прийoми та відмінні процедури. Окреслено принципи, що покладені в основу рoзрoбки cиcтeми індикатoрів рoзвитку регіональної coціальнoї інфраструктури. Запропоновано єдину систему часткових індикаторів для ідентифікації рівня інфраструктурного забезпечення соціального розвитку регіону. Визначено показники, які можуть бути використані для оцінки доступності інфраструктурного забезпечення соціальної сфери регіону для споживачів.

Ключові слова: регіон; соціальна сфера; інфраструктурне забезпечення, методика оцінки інфраструктурного забезпечення; соціальний розвиток.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена обобщению существующих методических подходов к оценке уровня инфраструктурного обеспечения социального развития региона. В отечественной и зарубежной науке и практике применяются разнообразные методические подходы к оценке состояния и развития региональных социально-экономических систем. В статье проведен критический анализ существующих подходов. На основе анализа существующих методик выявлены их основные приемы и отличные процедуры. Определены принципы, положенные в основу разработки системы индикаторов развития региональной социальной инфраструктуры. Предложено единую систему частичных индикаторов для идентификации уровня инфраструктурного обеспечения социального развития региона. Определены показатели, которые могут быть использованы для оценки доступности инфраструктурного обеспечения социальной сферы региона для потребителей.

Ключевые слова: регион; социальная сфера; инфраструктурное обеспечение, методика оценки инфраструктурного обеспечения; социальное развитие.

ANNOTATION
The article is devoted to generalization of existing methodical approaches to assessment of the level of infrastructure support of social development of the region. There is the variety of methodological approaches that apply to the assessment and development of regional socio-economic systems in domestic and foreign science and practice. The article gives a critical analysis of existing approaches The basic techniques and treatments of these approaches were determined based on the analysis of existing methods. The basic principles of the development of a system of indicators of development of regional social infrastructure were outlined. The unified system of partial indicators for identifying the level of infrastructure support of social development of the region was proposed. The indicators that can be used to assess the availability of infrastructure support of social sphere of the region for consumers were identifyied.

Keywords: the region; social services; infrastructure support, methods of assessing the infrastructure support; social development.

Завантажити статтю (pdf)