Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Неустроев Ю.Г. Формування структури регіонального центру з техніко-технологічного обслуговування та сільськогосподарського дорадництва

АНОТАЦІЯ
В роботі розглянуто перспективу створення регіональної мережі з техніко-технологічного обслуговування та дорадництва в аграрній сфері. Доведено, що подібна мережа є одним із ефективних шляхів інноваційного прориву в сільськогосподарському виробництві. В залежності від зон територіального розміщення лісовій, лісостеповій чи степовій, вузлові центри мережі можуть мати різні організаційні структури, відповідно надавати різні види послуг. Таким чином господарюючі суб’єкти регіонів, зможуть отримувати необхідні виробничі послуги, передаючи на аутсорсинг певні виробничі і невиробничі технологічні та логістичні процеси. Розроблені схема організації та математична модель з розрахунку потужності регіонального центру, яка визначається різницею між сумарним обсягом всіх видів робіт з виробництва сільськогосподарських культур в регіоні, мінус агротехнічні можливості аграрних підприємств регіону.

Ключові слова: мережа техніко-технологічних центрів, дорадництво, аграрні розписки, технічне діагностування, відкази техніки, ремонт, технічне обслуговування.

АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены перспективы создания региональной сети технико-технологического обслуживания и консультирования в аграрной сфере. Доказано, что подобная сеть является одним из эффективных путей инновационного прорыва в сельскохозяйственном производстве. В зависимости от зон территориального размещения лесной, лесостепной или степной, узловые центры сети могут иметь различные организационные структуры, соответственно предоставлять различные виды услуг. Таким образом хозяйствующие субъекты регионов, смогут получать необходимые производственные услуги, передавая на аутсорсинг определенные производственные и непроизводственные технологические и логистические процессы. Разработанные схема организации и математическая модель из расчета мощности регионального центра, которая определяется разницей между суммарным объемом всех видов работ по производству сельскохозяйственных культур в регионе, минус агротехнические возможности аграрных предприятий региона.

Ключевые слова: сеть технико-технологических центров, такую деятельность, аграрные расписки, техническое диагностирование, отказы техники, ремонт, техническое обслуживание.

ANNOTATION
We consider the prospect of a regional network of technical and technological services and extension services in agriculture. It is proved that this network is one of the effective ways innovative breakthrough in agricultural production. Depending on the spatial distribution zones forest, steppe or steppe, nodal centers network may have different organizational structures, respectively providing different types of services. Thus, businesspersons regions will be able to obtain the necessary production services, transferring to outsource some production and non-production engineering and logistics processes. The scheme organization and mathematical model of calculating the regional center of power, defined the difference between the total volume of all types of works on crop production in the region, negative agronomic possibilities of agricultural enterprises in the region.

Keywords: network of technical and technological centers, advisory services, agricultural receipts, technical diagnostics, refuse vehicles, repair, maintenance.

Завантажити статтю (pdf)