Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Яровенко Г.М., Сковронська А.І. Оцінка ефективності від депозитних вкладень на основі алгоритмів нечіткого виведення

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено можливостям застосування методів нечіткого виведення для оцінки ефективності депозитних вкладень. Автори запропонували прототип експертної системи на основі алгоритмів Мамдані, Сугено та Ларсена. Процес нечіткого виведення проводився в математичному пакеті MatLab. Результатом дослідження є визначення найбільш ефективного депозитного вкладу з урахуванням розміру, ставки, рівня довіри до банку та додаткових можливостей. Дослідження можна використати для формування депозитної політики банку.

Ключові слова: нечітке виведення, алгоритм Мамдані, алгоритм Сугено, алгоритм Ларсена, оцінка, ефективність, депозитне вкладення.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена возможностям применения методов нечеткого вывода для оценки эффективности депозитных вложений. Авторы предложили прототип экспертной системы с использованием алгоритмов Мамдани, Сугено и Ларсена. Процесс нечеткого вывода проводился в математическом пакете MatLab. Результатом исследования является определение наиболее эффективного депозитного вклада с учетом размера, ставки, уровня доверия к банку и дополнительных возможностей. Исследование можно использовать для формирования депозитной политики банка.

Ключевые слова: нечеткий вывод, алгоритм Мамдани, алгоритм Сугено, алгоритм Ларсена, оценка, эффективность, депозитный вклад.

ANNOTATION
The article dwells upon the possibilities of applying the methods of fuzzy interference for efficiency assessment of deposit investments. The authors proposed a prototype of the expert system based on the algorithms Mamdani, Sugeno and Larsen. The process of fuzzy inference was performed in mathematical package «MatLab». The research result is the determination of the most effective deposit investment taking into account the size, rate, trust level to the bank and auxiliary facilities. The research can be used to form the deposit policy of the bank.

Keywords: fuzzy inference, Mamdani algorithm, Sugeno algorithm, Larsen algorithm, assessment, efficiency, deposit investment.

Завантажити статтю (pdf)