Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Осадча Г.Г., Марчук А.М. Грошові кошти: облік касових операцій

АНОТАЦІЯ
На будь-якому підприємстві безпосередньо в процесі його функціонування важливим фактором є безперервний рух грошових коштів. Це можна назвати важливим ресурсом та результатом діяльності підприємств. Важливість та своєчасність надання інформації про рух грошових коштів зумовлюються необхідністю в постійному представленні користувачу повної та правдивої інформації про фінансовий стан підприємства та рух грошових коштів. Ще одним важливим фактором є вдосконалення обліку касових операцій на підприємстві, оскільки в майбутньому це значною мірою може вплинути на результати його діяльності.

Ключові слова: грошові кошти, касові операції, облік, грошовий потік, підприємство.

АННОТАЦИЯ
На любом предприятии непосредственно в процессе его функционирования важным фактором является непрерывное движение денежных средств. Это можно назвать важным ресурсом и результатом деятельности предприятий. Важность и своевременность предоставления информации о движении денежных средств обусловлены необходимостью в постоянном предоставлении пользователям полной и правдивой информации о финансовом состоянии предприятия и движении денежных средств. Еще одним важным фактором является совершенствование учета кассовых операций на предприятии, так как в будущем это в значительной степени может повлиять на результаты его деятельности.

Ключевые слова: денежные средства, кассовые операции, учет, денежный поток, предприятие.

ANNOTATION
In any enterprise directly during its operation important factor is the continuous movement of funds. In turn, this can be called an important resource and enterprise performance. The importance and timeliness of information on cash flow conditioned by the need to constantly presenting the user with complete and accurate information about the financial position and cash flows. Another important factor is to improve the accounting of cash transactions in the enterprise, as well as in the future it can greatly affect its performance.

Keywords: cash funds, cash transactions, accounting, cash flow, business.

Завантажити статтю (pdf)