Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Турило А.М., Турило А.А. Фінансова стратегія в аспекті забезпечення інноваційного та конкурентного розвитку підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано умови формування інноваційно-конкурентної стратегії підприємства на основі дії принципів декомпозиції, аналізу і синтезу. Підкреслено, що фінансова стратегія через інвестиції і інновації реалізує довгострокові цілі підприємства. Досліджено основні аспекти, які повинна враховувати фінансова стратегія підприємства. Визначено місце фінансової стратегії у наборі основних видів конкурентного розвитку підприємства. Наголошено, що формування можливостей й заходів по забезпеченню інноваційного типу розвитку підприємства та необхідного йому рівня конкурентності потребують відповідної сукупності інвестицій і фінансових джерел.

Ключові слова: стратегія, фінансова стратегія підприємства, інновації, інноваційний розвиток, конкурентний розвиток, конкурентність підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснованы условия формирования инновационно-конкурентной стратегии предприятия на основании действия принципов декомпозиции, анализа и синтеза. Подчеркнуто, что финансовая стратегия через инвестиции и инновации реализует долгосрочные цели предприятия. Исследованы основные аспекты, которые должна учитывать финансовая стратегия предприятия. Определено место финансовой стратегии в наборе основных видов конкурентного развития предприятия. Отмечено, что формирование возможностей и мер по обеспечению инновационного типа развития предприятия и необходимого ему уровня конкурентности требуют соответствующей совокупности инвестиций и финансовых источников.

Ключевые слова: стратегия, финансовая стратегия предприятия, инновации, инновационное развитие, конкурентное развитие, конкурентоспособность предприятия.

АNNOTATION
The article substantiates conditions of the formation of innovation and competitive strategy of an enterprise on the basis of principles of decomposition, analysis and synthesis. It is emphasized that the financial strategy through investment and innovation implements long-term goals of the enterprise. The basic aspects that the financial strategy of the company should take into account are studied. The place of financial strategy in a set of basic types of competitive development of the enterprise is determined. It is emphasized that the formation of opportunities and measures to ensure innovative type of the enterprise development and required competition level need an appropriate set of investment and financial sources.

Keywords: strategy, financial strategy of enterprise, innovation, innovative development, competitive development, competitiveness of enterprise.

Завантажити статтю (pdf)