Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Лисак В.Ю., Олійник О.С. Вплив освітньої складової на якість людського капіталу регіону

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається вплив освіти як одного із соціально-економічних чинників на формування та розвиток якісних характеристик людського капіталу. Досліджено умови формування та використання освітньої складової людського капіталу на регіональному рівні. Проведено аналіз стадій та етапів навчання, починаючи з закладів дошкільного навчання і закінчуючи ВНЗ та самоосвітою. Вивчено питання забезпеченості Хмельницької області дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами та перспективи їх розвитку. Розглянуто залежність та динаміку кількості навчальних закладів та кількості осіб, які в них навчались, протягом останніх десяти років.

Ключові слова: соціально-економічні чинники, людський капітал, якісні характеристики, персонал, демографічні чинники, навчальні заклади, рівень акредитації, самоосвіта, безперервна освіта.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается влияние образования как одного из социально-экономических факторов на формирование и развитие качественных характеристик человеческого капитала. Исследованы условия формирования и использования образовательной составляющей человеческого капитала на региональном уровне. Проведен анализ стадий и этапов обучения, начиная с учреждений дошкольного обучения и заканчивая вузами и самообразованием. Изучен вопрос обеспеченности Хмельницкой области дошкольными и общеобразовательными учебными заведениями и перспективы их развития. Рассмотрены зависимость и динамика количества учебных заведений и количества человек, которые в них учились, в течение последних десяти лет.

Ключевые слова: социально-экономические факторы, человеческий капитал, качественные характеристики, персонал, демографические факторы, учебные заведения, уровень аккредитации, самообразование, непрерывное образование.

ANNOTATION
The article examines the impact of education as one of the socio-economic factors on the formation and development of qualitative characteristics of human capital. The conditions for the formation and use of the educational component of human capital at the regional level. The analysis of the stages and phases of education, starting with preschool education and ending with universities to educate ourselves. Studied the issue of security of the Khmelnytskyi region preschool and secondary educational establishments and their development prospects. The dependence of the dynamics of the number of institutions and number of people that they had learned in the last ten years.

Keywords: socio-economic factors, human capital, qualitative characteristics, staff, demographic factors, education, level of accreditation, self-education, continuous education.

Завантажити статтю (pdf)