Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Федотова Ю.В. Інтегративні структури: етимологія, види і роль у забезпеченні економічного розвитку регіону

АНОТАЦІЯ
Проаналізовано сутність економічної інтеграції підприємств та визначено її типи. Охарактеризовано переваги і недоліки, а також напрями впливу на розвиток регіону таких інтегративних структур, як асоціація, корпорація, концерн, консорціум, кластер, синдикат, промислово-фінансова група, холдинг. З’ясовано, що значний ступінь втрати самостійності господарської діяльності учасників відбуватиметься за умови вступу до концерну і тресту. Асоціація навпаки передбачає децентралізацію всіх сфер діяльності. Встановлено, що в економічному контексті господарської взаємодії суб’єктів більш коректним є застосування прикметників «інтегративний» і «інтеграційний».

Ключові слова: делегування, інтеграція, інтегративна структура, координація, централізація.

АННОТАЦИЯ
Проанализирована сущность экономической интеграции предприятий и представлены её типы. Охарактеризованы преимущества и недостатки, направления влияния на развитие региона таких интегративных структур, как ассоциация, корпорация, концерн, консорциум, кластер, синдикат, промышленно-финансовая группа, холдинг. Выяснено, что значительная степень потери самостоятельности хозяйственной деятельности участников возможна при условии вступления в концерн и трест. Ассоциация наоборот предусматривает децентрализацию всех сфер деятельности. Установлено, что в экономическом контексте хозяйственного взаимодействия субъектов более корректным является использование прилагательных «интегративный» и «интеграционный».

Ключевые слова: делегирование, интеграция, интегративная структура, координация, централизация.

ANNOTATION
The nature of the economic integration of enterprises is presented and its types are analyzed. We characterize the advantages and disadvantages that influence the direction of development of the region of integrative structures, as the association, corporation, group, consortium, cluster, syndicate, industrial and financial group holding. It was found that a significant degree of loss of economic activities of participants of independence is possible by the entry into the concern and trest. By the way the association provides for the decentralization of all spheres of activity. It was established that in the economic context of economic interaction of the subjects is a more correct use of the adjectives «integrative» and «integration».

Keywords: delegation, integration, integrative structure, coordination, centralization.

Завантажити статтю (pdf)