Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Сімків Л.Є., Потьомкіна Н.Ю. Особливості залучення іноземних інвестицій в регіонах України: проблеми та шляхи їх розв’язання

АНОТАЦІЯ
Проаналізовано динаміку залучення іноземних інвестицій в Україні та її регіонах. Обґрунтовано важливість надходження іноземних інвестицій задля забезпечення конкурентоспроможного розвитку української економіки. Визначено проблеми, що стримують розвиток інвестиційної діяльності в регіонах. У результаті проведеного дослідження встановлено, що інвестиційні потоки обслуговують економічно розвинуті регіони України, лишаючи поза увагою менш розвинуті, що посилює подальше збільшення регіональних диспропорцій та послаблює економічні взаємозв’язки між регіонами. Запропоновано комплекс заходів щодо активізації інвестиційної діяльності в регіонах України.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, активізація інвестиційної діяльності, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, регіон.

АННОТАЦИЯ
Проанализирована динамика привлечения иностранных инвестиций в Украине и ее регионах. Обоснована важность поступления иностранных инвестиций для обеспечения конкурентоспособного развития украинской экономики. Определены проблемы, сдерживающие развитие инвестиционной деятельности в регионах. В результате проведенного исследования установлено, что инвестиционные потоки обслуживают экономически развитые регионы Украины, оставляя без внимания менее развитые, что усиливает дальнейшее увеличение региональных диспропорций и ослабляет экономические взаимосвязи между регионами. Предложен комплекс мер по активизации инвестиционной деятельности в регионах Украины.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, активизация инвестиционной деятельности, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, регион.

АNNOTATION
The dynamics of attraction of foreign investments in Ukraine and its regions is analyzed. The importance of receipts of foreign investments is substantiated for ensuring competitive development of Ukrainian economy. The problems that hinder the development of investment activity in the regions are determined. As a result of the conducted research it is found that investment flows serve economically developed regions of Ukraine, leaving aside less developed regions, which strengthens further increasing of regional disparities and weakens economic links between the regions. The set of measures is suggested to intensification of investment activity in the regions of Ukraine.

Keywords: foreign direct investments, intensification of investment activity, investment climate, investment attractiveness, region.

Завантажити статтю (pdf)